El COPC crea un llistat d'experts i expertes en psicoteràpia en context judicial per facilitar-ne l'accés als tribunals: quins requisits cal complir i com inscriure-s'hi?

02-11-2021   |  Barcelona

Els i les col·legiades de l'àmbit de la psicoteràpia judicial ja poden apuntar-se en qualsevol dels àmbits: psicoteràpia familiar, individual de persones adultes o individual d'infants i adolescents.

El COPC, dins de la línia estratègica d’apropar la psicologia al context judicial, vol crear un llistat d’experts i expertes en Psicoteràpia dirigida als jutjats i tribunals de Catalunya. Aquest llistat se sumarà als ja existents en els àmbits de Forense, Mediació i Coordinació de parentalitat. 

La creació d'aquest llistat respon a la necessitat creixent de dotar els tribunals, operadors jurídics i als seus usuaris i usuàries de recursos útils, dins de l’àmbit privat, per millorar l'acompanyament de les persones i famílies involucrades en processos judicials. L’objectiu és poder facilitar l’accés a un llistat de professionals experts en psicoteràpia quan els tribunals així ho requereixin en les seves resolucions judicials. 

Tanmateix, dins dels propis estatuts del COPC, aquesta proposta s’acull en els articles 9 i 10.a.12, els quals estableixen que:

“Són finalitats essencials del Col·legi Oficial de Psicologia ordenar l’exercici professional en qualsevol de les seves formes o modalitats i que indiquen que són funcions del Col·legi Oficial de Psicologia definir i regular les diferents especialitats professionals, sempre d’acord amb les previsions i de la manera que determini la normativa corresponent sobre la matèria”.

 

A qui va dirigit?

Aquest llistat d’experts i expertes en Psicoteràpia va dirigit als jutjats i tribunals de Catalunya. 

El llistat de professionals de la psicologia forense s'actualitzarà un cop l'any, al desembre, i la resta de llistats (Psicoteràpia en context judicial, Mediació i Coordinació de parentalitat) s'aniran actualitzant a mesura que els i les professionals es vagin inscrivint. 

Tots els llistats actualitzats seran accessibles des de la web del COPC.  I enguany s’enviaran, en format paper, als òrgans judicials. Si hi ha bona resposta, l'any següent el COPC repetirà l'enviament.

Es tractarà, doncs, d’un instrument o recurs de suport i accessori pels jutjats i tribunals quan requereixin d’un/a professional expert/a en psicoteràpia i/o així ho acordin les parts del procés. Tot i no ser un Torn professional, els i les professionals que desitgin inscriure-s’hi han de ser conscients que poden ser cridats pels òrgans judicials amb l’encàrrec de realitzar una intervenció psicoterapèutica en els termes designats, i que hauran de tenir la suficient formació, experiència i disponibilitat per realitzar l'encàrrec judicial.

 

Quines implicacions presenta per als professionals que hi volen accedir?

Cal destacar aspectes pràctics rellevants i de la complexitat dels casos en context judicial:
 
 • El marc de la psicoteràpia ha d’estar subjecte a la designa específica que es faci des del jutjat. En cas que aquesta no sigui prou clara o explícita, el/la professional ha de poder conèixer i sol·licitar els paràmetres de la intervenció que necessita abans d’iniciar-la (temps d’intervenció, objectius, pagament, etc.). I ha de conèixer els mecanismes i tràmits per sol·licitar-la a l’òrgan judicial.
 • El/la professional ha de tenir especial cura del seu rol com a psicoterapeuta, encara que aquesta intervenció vingui marcada per l’autoritat judicial, i exercir-lo des d’una posició neutra i no directiva, protegint la confidencialitat
 • El/la professional ha de ser conscient que la seva intervenció ha d’anar vinculada a un objectiu concret, i ha de poder establir un temps/cronologia aproximada, així com ajustada a les necessitats concretes, portant un registre adequat de la intervenció, amb la possibilitat que aquesta sigui requerida per la seu judicial en un format escrit o oral. 
 • El/la professional ha de poder realitzar un informe de seguiment a petició del Jutjat o Tribunal ajustat als límits ètics, deontològics i legals. Per tant, el/la professional ha de conèixer la normativa a la qual han d’estar subjectes tant la seva intervenció com els informes que se’n derivin. En aquest sentit, el/la professional ha de conèixer, clarament, els límits del seu rol com a psicoterapeuta i no portar-lo a confusió amb d’altres com pèrit, mediador/a o coordinador/a de parentalitat

Tanmateix, pel que fa als casos susceptibles de derivació judicial, s’ha de contemplar el següent:

 • Els casos que provenen del context judicial acostumen a ser més complexos i requereixen una formació i experiència sòlida per tal de tenir èxit. 
 • A més, són casos on hi ha un alt índex de queixes a la comissió deontològica.
 • De vegades, la intervenció pot no ser voluntària, atès que són derivacions en les quals la demanda ve promoguda pel jutjat per tal de protegir els nens, nenes i adolescents dins del conflicte interparental. 
 • El/la professional ha de ser conscient de la complexitat dels casos que se solen derivar de l’ens judicial, els quals poden estar subjectes a una cronificació i a dificultats emocionals, conductuals i psicològiques, etc., i que el/la professional haurà de tenir les eines i recursos suficients dins de la seva capacitació tècnica i expertesa per a fer-hi front. 
 • Els casos de psicoteràpia familiar amb alt nivell de conflicte es caracteritzen per la conflictivitat entre progenitors, mancances en la parentalitat, consum d’alcohol o drogues que afecten la parentalitat, història de violència en la parella, resistència dels fills/es a relacionar-se amb un progenitor, etc. Per tant, el/la professional ha de poder tenir formació específica per abordar les diferents problemàtiques presents. 
 
 

Recomanacions per a les persones col·legiades que hi vulguin accedir

Quant a la relació de les habilitats i experteses requerides per poder formar part dels llistats de psicoterapeutes en context judicial, el Col·legi desitja destacar dos aspectes essencials, un general i altre específic, que les persones col·legiades hauran de tenir presents a l’hora de fer la inscripció: 

1. Formació, experiència i competències tècniques generals en psicoteràpia

Tot i la manca de regulació específica en el context i l’exercici de la Psicoteràpia, el COPC, dins de les seves competències institucionals, ha d’establir mecanismes perquè es garanteixi una adequada gestió dels recursos proposats per l’ens col·legial. En aquest cas, s’estableixen requisits i recomanacions de capacitació tècnica per l'exercici i desenvolupament de les funcions de psicoterapeuta en context judicial. L’exigència d’aquest grau d’expertesa ve justificada per raons d’interès general. 

El requisit general de capacitació tècnica i professional és: 

 • Disposar del màster (MUPGS) o habilitació sanitària o especialitat en psicologia clínica. 

Les recomanacions de capacitació tècnica i professional són:

 • Tenir una experiència superior a 5 anys en psicoteràpia.  
 • Tenir la formació adequada en psicoteràpia individual i familiar. Per exemple, l’equivalent als requisits per l’acreditació de terapeuta familiar de la Societat Catalana de Teràpia Familiar o Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (un mínim de 600 hores teòrico-pràctiques; un mínim de 150 hores de supervisió clínica, preferentment en viu; un mínim de 75 hores de treball personal) o similar.

La valoració de la capacitació professional ha de poder objectivar-se, i la forma més adient és la comprovació tècnica i la suficiència dels temaris dels cursos o formació general en psicoteràpia. 

2. Expertesa específica de la psicoteràpia en contexts judicialitzats

La pràctica psicoterapèutica derivada de casos judicialitzats i amb alta conflictivitat solen presentar unes particularitats, com ja s’ha exposat, que requereixen dels i de les professionals de la psicologia una formació específica i unes competències pròpies que emmarquen la seva actuació professional sota límits legals i deontològics decisius. 

Així, la persona col·legiada haurà de poder acreditar sobre una base tècnica i amb criteris de suficiència, a partir dels continguts dels diversos cursos o formacions complementàries, l’expertesa en l'àmbit de psicoteràpia en context judicial. Alguns exemples de formació complementària serien:

 • Formació en psicoteràpia familiar, psicoteràpia individual, etc.
 • Formació en trauma
 • Formació en violència de gènere, maltractament infantil, etc.
 • Formació en mediació
 • Formació sobre sistema legal i judicial
 
En el següent enllaç trobareu les Bases de la convocatòria del llistat d’experts i expertes en psicoteràpia en context judicial i els enllaços directes per a procedir a la inscripció. 
 
Dra. Connie Capdevila i Elisa Micciola

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC