Comissió deontològica

Definició

La Comissió Deontològica és un òrgan col·legial de caràcter deliberant i consultiu, que actua per delegació de la Junta de Govern i que té per missió intervenir en tot el que es relaciona amb l’ètica, la deontologia i l’exercici professional.

Funcions

La Comissió té com a funcions:

  1. Elaborar i actualitzar el Codi Deontològic de la professió. 
  2. Recollir i tractar qualsevol tipus de consulta, denúncia o queixa que s'adreci al Col·legi derivada de l'exercici professional de les persones col·legiades.
  3. Fer les diligències oportunes per establir les responsabilitats derivades de denúncies adreçades al Col·legi.
  4. Proposar a la Junta de Govern l'obertura i resolució dels expedients sancionadors i realitzar la seva tramitació per delegació de la Junta de Govern.
  5. Atendre les consultes sobre actuacions professionals.
  6. Fer estudis i valoracions, i elaborar recomanacions pràctiques o formatives referides a l'ètica i a la deontologia de l'exercici professional de la psicologia.
  7. Promoure actes, seminaris o col·loquis que tractin sobre l'ètica i la deontologia.
  8. Col·laborar en la investigació i les denúncies per intrusisme professional.
 

Composició

Maria Pilar Bonasa Jiménez  Presidenta
Rosa M. Aragonès de la Cruz Vicepresidenta
Mercè Cartié Julià Vocal
María Fernanda de la Torre Monguió Vocal  
Maria José Duran Cuadrado Vocal 
Ansel Guillamat Rubio Vocal 
Xavier Juncosa Font Vocal 
Isabel Chico SecretàriaCodi Deontològic

El Codi Deontològic del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, que és obligatori per tots els seus membres, estableix un marc de principis generals, així com principis específics per a l'exercici de la professió. Els seus objectius són l'orientació de l'exercici professional, la promoció de la responsabilitat, la integritat professional i el respecte als drets i la dignitat de les persones. 
 
Podeu consultar el
 
 
 
 


Per consultes ètiques i deontològiques

La Comissió Deontològica té estructurat un torn de guàrdia per a les consultes ètiques i/o deontològiques.

La Comissió Deontològica duu a terme aquest servei d'informació i consultes amb la voluntat d'orientar en la intervenció professional en el marc de l'ètica i la deontologia.

Per tal de facilitar la ràpida atenció de les mateixes:

              - Les consultes es realitzaran per correu electrònic a la següent adreça cd_ep@copc.cat

             - Únicament es tramitarà la consulta sempre que la persona que la realitzi s'identifiqui.  Si la consulta la realitza un psicòleg col·legiat o psicòloga col·legiada haurà de posar el seu nom i cognoms i el número de col·legiació. En el cas que la consulta la realitzin ciutadans o ciutadanes, hauran de posar el nom i cognoms i el número de DNI.

 
 

Informació/ documents d’interès

Codi deontològic antic anterior al 29 de gener de 2015.

Full informatiu del COPC:

 Publicacions al PsiAra, revista del COPC.

Papeles del psicólogo: Deontología profesional en psicología: estudio descriptivo de las denuncias atendidas por la Comisión Deontológica del COPC.

 Pòsters i comunicacions presentades a congressos:

 

Memòries

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC