Consell professional

Tots els/les representants de les diferents seccions professionals es reuneixen i coordinen de manera periòdica amb la Junta de Govern, almenys cada sis mesos, bé de forma directa o bé a través del Consell Professional, òrgan creat a aquest efecte.
Aquests representants formen el Consell Professional del COPC que és l'òrgan tècnic que reuneix totes les seccions professionals del COPC i per tant, on conflueixen els diferents àmbits d'intervenció professional del/a psicòleg/òloga.

Les funcions del Consell professional són les següents:

 1. Pronunciar-se i assessorar, en tant que òrgan consultiu, a la Junta de Govern, envers tot allò que les normatives vigents del COPC estableixin.
 2. Deliberar i recomanar a la Junta de Govern, a les seccions professionals, o la Comissió Deontològica, aquelles mesures o línies d'actuació que es considerin especialment pertinents per tal de preservar el caire unitari de la professió, així com, el desenvolupament de l'organització col•legial en base a les seccions professionals, d'acord amb l'evolució del requeriments socials a la professió del psicòleg.
 3. Informar a la Junta de Govern respecte al projecte de creació de noves seccions professionals i dels seus respectius reglaments de funcionament i d'organització.
 4. Fomentar l'adequada participació dels membres de les diferents delegacions territorials del COPC en les activitats de les seccions professionals.
 5. Facilitar i potenciar les relacions amb les instàncies professionals anàlogues de les restants corporacions professionals de l'Estat
 6. Presentar un informe anual a la Junta General de col•legiats/ades on consti la tasca realitzada pel Consell Professional.

Els membres del Consell Professional són:
 
President
 • Joaquim Serrabona, president de la Secció de Psicologia de l’Educació i vocal de la Junta de Govern.
 
Vicepresidenta
 • Mònica Algueró, presidenta de la Secció Psicologia de la Intervenció Social i vocal de la Junta de Govern. 
 
Membres:
 • Núria Mestres, presidenta de la Secció Alternatives per a la Resolució de Conflictes (ARC).
 • Carmen Ferrer, presidenta de la Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia.
 • Carmen Santos, presidenta de la Secció de Psicologia Coaching.
 • Montserrat García, presidenta de la Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats.
 • Anna Maria Romeu, presidenta de la Secció de Psicologia d'Emergències
 • Sandra Nogués, presidenta de la Secció de Psicologia de l’Esport.
 • Josep Ramon Juárez, president de la Secció de Psicologia Jurídica.
 • Marta Balagué, presidenta de la Secció de Neuropsicologia.
 • Francisco Solano Romero, president de la Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball.
 • Sebastià Sánchez, president de la Secció Psicologia de la Mobilitat i de la Seguretat.
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC