Convocatòria PIR

Què és el PIR

És la via d'accés als psicòlegs i psicòlogues que volen obtenir l’especialitat en psicologia clínica, a partir d'una formació teòrica i pràctica amb una residència a qualsevol dispositiu de la xarxa assistencial sanitària durant 4 anys. És l'única via per obtenir el títol d'especialista en psicologia clínica des del 3 de desembre de 1998, data de l'entrada en vigor del Reial decret 2490/1998, del 20 de novembre, pel qual es crea i regula el títol oficial de psicòleg especialista en psicologia clínica.
 

Prova d'accés

El sistema de selecció consisteix en una prova de caràcter estatal i amb periodicitat anual, en què les persones aspirants obtenen una puntuació total, que s'obté a partir de la nota de l'examen i de la valoració dels mèrits acadèmics. L'adjudicació de les places es realitza en ordre de més a menys puntuació total de cada aspirant.
L'examen consta de 225 preguntes tipus test, amb 5 opcions de resposta. Les últimes 10 preguntes són de reserva, com a previsió d'errors i impugnacions. La durada de la prova és de 5 hores.
 

Còmput de l'examen

 • Cada resposta correcta: 3 punts
 • Cada resposta incorrecta: -1 punt
 • Preguntes no contestades: no descompten
L'examen correspon al 90% de la puntuació global obtinguda per cada aspirant. L'altre 10% correspon a l'expedient acadèmic.
 

Càlcul de l'expedient acadèmic

S'aplica la mitja aritmètica de les assignatures troncals i obligatòries de la Llicenciatura, sense tenir en compte les assignatures convalidades, optatives o de lliure elecció.
 • Matrícula d'honor: 4 punts
 • Excel·lent: 3 punts
 • Notable: 2 punts
 • Aprovat: 1 punt
La fòrmula a aplicar serà: 1 Ca+2 Cn+3 Cs+4 Cmh / Ca + Cn+Cs+Cmh
(Els valors 1, 2, 3 i 4 corresponen a les puntuacions assignades, respectivament a les qualificacions d'aprovat, notable, excel·lent i matrícula d'honor. No es puntua l'excel·lent quan s'hagi obtingut matrícula d'honor)

En el cas d'estar en possessió del títol de Doctor, han de sumar-se els següents punts al còmput de l'expedient acadèmic (màxim 4 punts):
 • Excel·lent "Cum Laude": 1 punt
 • Excel·lent: 0,75
 • Notable: 0,50
 • Apte: 0,25
 

Accés a la formació

Tenir el Grau/Llicenciatura en Psicologia o els altres títols homologats previs a la creació de les facultats de psicologia.
 
Aprovar l'examen (obtenint una puntuació igual o superior al 35% de la mitja aritmètica dels 10 millors exàmens).
 
Tenir una puntuació final (examen + expedient acadèmic) prou alta per optar a les places convocades. El nombre de places és limitat i la selecció es fa seguint un ordre basat en les millors puntuacions.


On es fa la formació?

En els centre sanitaris i les unitats acreditades que surten detallades a la convocatòria del BOE (Annex 1).
Durada de la formació: quatre anys.


Programa de formació

El programa va ser elaborat per la Comissió Nacional de l'Especialitat i aprovat per la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació del Ministeri d'Educació i Ciència el 25 d'abril de 1996.
 
El contingut inclou una part teòrica i les rotacions pels diferents dispositius assistencials d'infants, adolescents i persones adultes, en àmbits tant hospitalaris com comunitaris.


Situació laboral dels PIR

Durant els quatre anys de formació, els PIR pertanyen a la plantilla de la unitat docent a què estan assignats amb la categoria de residents. El salari i els horaris són els estipulats per a residents en el conveni de cada empresa.
 

 

Sol·licituds per realitzar l'examen

Documentació a presentar a la sol·licitud telemàtica:

 • Titulació universitària (adjuntada en format pdf a la sol·licitud)
 • Certificació acadèmica (també si s'ha fet el doctorat adjuntada en format pdf a la sol·licitud)
 • Acreditació del coneixement de l’idioma espanyol: l’hauran d’acreditar aquelles persones aspirants nacionals d’Estats en els quals l’idioma oficial no sigui l’espanyol.
 • Model de sol·licitud 790.
 • Abonament de la taxa de 30,49 €. En el model 790 haurà de constar la realització de l’ingrés acreditat amb el nombre de referència complet (en cas de pagament electrònic), amb la validació de l’entitat col·laboradora a través de certificació mecànica o, en el seu defecte, amb segell i firma autoritzada a través de la mateixa entitat.
 
IMPORTANT: La presentació de la sol·licitud es realitzarà via telemàtica en el següent enllaç. Només s’admetrà el registre presencial de sol·licituds de persones que no disposin de DNI/NIE i, conseqüentment, no puguin disposar d’un sistema d’identificació electrònic permès a Espanya. L’absència de signatura en la sol·licitud, sigui a través de firma electrònica o mitjançant rúbrica personal, serà causa de no admissió a les proves selectives.

 

Termini i lloc de presentació: 

Per participar en aquestes proves selectives, serà obligatori l'emplenament electrònic de la sol·licitud d'admissió per a totes aquelles persones que disposin d'un DNI/NIE. El registre presencial de les sol·licituds únicament serà admès per a les persones que no comptin amb DNI/NIE, atès que no poden disposar d'un sistema d'identificació electrònic permès a Espanya. 
 • Termini de presentació de les sol·licituds: des de les 10:00:00 hores del dia 13 de setembre de 2021 fins les 14:00:00 hores del dia 27 de setembre del 2021, segons l'hora peninsular espanyola del Reial Institut i Observatori de l'Armada.
 • Publicació de la relació provisional de persones admeses: a partir del 16 de novembre de 2021
 • Esmena de documentació: 10 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació de la relació provisional
 • Publicació de la relació definitiva de persones admeses:  En un termini màxim de dos mesos, des del termini finalitzat per esmenar documentació. En la relació definitiva d'admesos s'indicarà la localitat en què es realitzarà l’exercici, la taula i centre d'examen en la qual cada aspirant ha de realitzar l'exercici. 

Aprovades les relacions definitives d'admesos i no admesos, la persona titular de la Direcció General d'Ordenació Professional, ha de dictar resolució que es publicarà en el «Butlletí Oficial de l'Estat», ratificant o, en el seu cas modificant, la data de realització de l’exercici previst el 29 de gener de 2022 i nomenant les Comissions Qualificadores.

 

Dates clau de la convocatòria PIR 2021

 • Data de l'examen: 29 de gener de 2022 a les 15:00 hores (14:00 hores a la Comunitat Autònoma de Canàries)
 • Publicació de les plantilles de respostes correctes: durant els cinc dies hàbils posteriors a la realització de les proves
 • Termini de reclamacions de les plantilles de respostes correctes: tres dies hàbils posteriors.
 • Publicació de les relacions provisionals de resultats: un mes després a la celebració de les proves
 • Exhibició de les relacions definitives de resultats: en el mes després a la publicació de les relacions provisionals de resultats
 • Actes d'assignació de places: en el mes següent a l’aprovació de les relacions definitives de resultats, la persona titular de la Direcció General d’Ordenament Professional dictarà resolució, que es publicarà al “Boletín Oficial del Estado”.
 • Termini per a la incorporació: pendent de concretar
 
 

Acadèmies on us podeu preparar per obtenir el títol de PIR

PERSEVER
C/ Anglí, 8 - 08017 Barcelona
Tlf: 93 205 47 10
www.persever.es
CEDE
C/ Cartagena 129 - 28002 Madrid
Tlf: 915 64 42 94
www.cede.es
 
Cop Asturias(Colegio Oficial de Psicólogos de Asturias)
Ildefonso Sánchez del Río, 4º 1º B
33001 Oviedo - Asturias
Tel: + 34 98 528 57 78
Informació
Cop Bizkaia (Colegio Oficial de Psicologos de Bizkaia)
Rodríguez Arias 5, 2º
48008 Bilbao - Bizkaia
Tel: + 34 94 479 52 70/ 1
Informació
 
FOCO Centro de Psicoloxía Clínica
c/ García Prieto, Nº 3, Entresuelo A
15705 - Santiago de Compostela - Galícia
Tel: 686 416 426 Adreça electrònica foco@foco-pir.es
Informació
PREPARACIÓN PIR -Estrella Munillo Suárez
 
 

Convocatòria PIR 2021

 


Evolució de les places PIR

Any de la convocatòriaPlaces convocadesSol·licituds presentadesSol·licituds per plaça
1994 52 3500 67,3
1995 56 1630 29,1
1996 56 1650 29,5
1997 64 1300 20,3
1998 61 1250 20,5
1999 60 1800 30.0
2000 67 1600 23,9
2001 71 1500 21,1
2002 70 1327 19,0
2003 74 1654 22,4
2004 74 1663 22,5
2005 81 2098 25,9
2006 89 2040 22,9
2007 98 2077 21,2
2008 107 1953 18,3
2009 126 2313 18,4
2010 131 2659 20,3
2011 136 3113 22,9
2012 141 3693 26,1
2013 128 3853 30,1
2014 130 3974 30,5
2015 127 4098 32,3
2016 129 4025 31,2
2017 128 4103 32,1
2018 135 4207 31,2
2019 141    
2020 189    
2021 198    
2022 204    
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC