Història del COPC

1955
Creació de la Sociedad Española de Psicología.
 
1964
Creació de l'Escola de Psicologia Clínica a càrrec del Dr. Miquel Siguan.
 
1971
Primera promoció de llicenciats en psicologia de la Universitat Central de Barcelona.
 
1975
Constitució de la Secció de Psicologia del Col·legi de Doctors i Llicenciats i constitució de les primeres comissions: Escolar, Clínica, Treball i Comissió de Comarques.
 
1977
En el marc de les Primeres Jornades de Psicologia a Catalunya es demana la creació d'un Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
Segona Junta de la Secció de Psicologia. Presidenta: Genoveva Sastre. Vicepresidenta: Mercè Pérez Salanova.
Es fa arribar al Parlament de l'Estat espanyol la Proposició de llei de creació del Colegio Oficial de Psicólogos.
 
1979
El Parlament aprova la Llei de col·legis professionals el 31 de desembre i es publica al BOE el 8 de gener del 1980.
 
1980
Procés d'inscripció del Colegio Oficial de Psicólogos.
 
1981
Primera Junta de Govern de la Delegació de Catalunya del Colegio Oficial de Psicólogos. Presidenta: Mercè Pérez Salanova.
 
1982
El Parlament català aprova la Llei de col·legis professionals el 9 de desembre i es publica al Diari Oficial de la Generalitat el 29 de desembre.
 
1983
La Junta de la Delegació de Catalunya pren el compromís formal de crear un col·legi de psicòlegs de Catalunya.
 
1985
Aprovació de la creació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya amb seus territorials a Tarragona, Lleida i Girona.
 
1986
Celebració de la constitució del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya amb una festa a l'hivernacle del parc de la Ciutadella, a Barcelona.
Publicació del primer número del Full Informatiu del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
 
1989
Inauguració de la nova seu del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya el 12 de juliol.
Presideix l'acte l'alcalde de la ciutat, Pasqual Maragall i l'acompanya la regidora Eulàlia Vintró. Nomenament del primer col·legiat d'honor del Col·legi, el Dr. Siguan.
 
1990
Eleccions per la Junta de Govern. Nova junta presidida per Maria Martínez i Vendrell.
Creació del Consell Professional format pels representants de les comissions professionals del Col·legi. President: Josep M. Rueda i Palenzuela, vicedegà.
Publicació del primer número de la revista Psicologia: Text i Context del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
 
1991
Primera Escola d'Estiu organitzada pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, la Universitat Central de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
1993
Realització de les jornades d'intercanvi professional La Ciutat Viscuda. Les Ciutats al Final del Mil·lenni amb la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra i la Diputació de Barcelona.
Presa de possessió de la nova Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Presidenta: María Martínez i Vendrell.
 
1994
Signatura del conveni de col·laboració TIP d’acolliment adopcions nacionals amb la Direcció General d' Atenció a la Infància del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
Realització de la IV Conferència Europea de Psicologia Jurídica amb la col·laboració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Renovació de la imatge corporativa del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i acte de presentació al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Nomenament de tres nous col·legiats d'honor: Dra. M. Victòria Oliva i Granell, Dr. Francesc Cantavella i Cerdà i Dr. Jordi Sabater i Pi.
Constitució de l'Institut Català de Psicologia i acte de presentació a l'Auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya.
Signatura del conveni de col·laboració amb el Colegio Oficial de Psicólogos.
 
1995
El mes de setembre, la Junta gestora s'adreça als col·legiats i col·legiades i explica la dimissió de l'anterior Junta de Govern, així com la difícil situació econòmica en la qual va quedar el Col·legi a causa de les pèrdues produïdes des de 1991 fins a 1994.
Convocatòria d'una Junta General Extraordinària el 24 d'octubre per comunicar el dictamen d'una auditoria sobre la situació econòmica del COPC.
La Junta gestora convoca eleccions per al novembre. Com que no es va presentar cap candidatura dins els terminis establerts en el calendari electoral, la convocatòria d'eleccions el dia 22 de novembre de 1995 va quedar anul·lada i, per tant, la Comissió gestora va seguir, provisionalment, al capdavant de la gestió del COPC.
 
1996
Carta oberta als col·legiats per a unes noves eleccions.
El 28 de març els col·legiats i col·legiades van escollir nova Junta de Govern. La candidatura guanyadora va ser l'encapçalada per Rosa Martí-Sensat, la qual va obtenir 247 vots més que la següent candidatura més votada i quasi la meitat de la totalitat dels vots emesos. El percentatge de col·legiats i col·legiades que van votar va ser del 19 %, inferior al 22 % i al 27 % de les eleccions de 1993 i de 1987, respectivament. Tot i així, una participació superior al 13 % de les eleccions de 1990.
El mes de maig es produeix una ampliació del full informatiu: impuls important a les publicacions per tal que serveixin al màxim com a vehicle de comunicació de tot allò que es fa al Col·legi.
A partir del juny, el COPC es recupera.
Lamentablement, el Col·legi no va poder participar en l'elaboració del text del Reial decret sobre l'especialitat de psicologia clínica.
Acte de presentació pública d'Internet, de la pàgina web del COPC, el mes de novembre.
 
1998
El COPC i les universitats.
La cooperació en la formació de tercer cicle.
El mes de juliol el COPC va signar, amb la Formació Continuada les Heures - Universitat de Barcelona, un conveni de col·laboració per a la realització d'un màster i un postgrau en gestió i resolució de conflictes: mediació i negociació.
El desembre surt una nova publicació: inici de la col·lecció «Els Materials del COPC» amb les conclusions de la I Jornada de Reflexió i Formació del Professor de Psicologia i Pedagogia: Rol, Perfil i Funcions, coorganitzada pel COPC (a través de la Comissió de Psicologia Educativa) i el Col·legi de Llicenciats, el dies 5, 6 i 7 de febrer de 1998.
 
1999
Es publica el Real decreto (del 20 de nov. 1998) por el que se crea y regula el título oficial de psicólogo especialista en psicología clínica, publicat al BOE de 2 de desembre de 1998.
El mes de març, hi tornen a haver eleccions al COPC. La degana, Rosa Martí-Sensat, no va poder, de manera temporal, fer-se càrrec de les seves tasques col·legials a causa d'un important problema de salut que se li va presentar tot just acabades les vacances de Nadal.
La normalitat i el ple funcionament de la nostra institució va estar garantida pels restants membres de la Junta de Govern i, concretament, per la vicedegana Paloma Azpilicueta.
S’organitzen les Primeres Jornades de Psicologia Jurídica a Catalunya, celebrades el 15 i 16 d'abril al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, van representar el final d'un cicle.
Els membres de la Junta de Govern sortida de les darreres eleccions procedien de dues candidatures diferents. Aquesta circumstància obligava a un procés de negociació que es va tancar amb la dimissió del secretari, Salvador Puntes i Guerrero, i del vocal Pere Mir i Rodés.
 
La Junta de Govern va quedar definitivament constituïda per:
Degana- presidenta: Montserrat Ferraro
Vicedegà: Jaume Almenara
Secretari: José Ramón Ubieto
Tresorer: Eduard Díez
Vocal: Rosa Gené
Vocal: Josep Vilajoana
Vocal: Carmen Alda
Vocal: M. Lluïsa Curcoll
Vocal: Rut Sonnabend
Vocal: Núria Calderer
 
Es presenta la Comissió de Psicologia de la Dona.
 
2000
Se celebra el I Congrés Estatal d'Educació Emocional dins del marc de les III Jornades de Formació sobre el Rol, Perfil i Funcions del Professor de Psicologia i Pedagogia de l'Educació, amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i les universitats.
Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs. Amb una assistència notable, el 10 de març es va celebrar a la seu del COPC la taula rodona «COPC-COP estatal». Vam comptar amb la participació de professionals col·legues de tot l'Estat.
La degana del COPC, Montserrat Ferraro, va ser rebuda en audiència pel president de la Generalitat, Jordi Pujol.
La Junta de Govern del COPC va decidir el 12 d'abril la creació de les seccions professionals de Psicologia Clínica i de la Salut, Psicologia Jurídica, Psicologia de la Intervenció Social i Alternatives per a la Resolució i Gestió de Conflictes (ARC).
Es celebra la primera edició de la Festa de la psicologia.
Cap a final d'any es faran les primeres eleccions democràtiques de les juntes directives de les seccions; es tancarà el procés de creació iniciat amb el reglament marc.
El COPC va participar en la celebració del Primer Congrés Català de la Salut Mental, juntament amb els col·legis professionals de metges a traves de la Secció de Metges, d'Infermeria i de Treballadors Socials.
El COPC va assumir la responsabilitat de l'organització de la propera edició del Congrés Català de la Salut Mental tindrà lloc l'any 2003.
 
2001
El passat només es fa tangible i positivament rememorable quan el futur es construeix amb la participació dels qui, per exemple, fa 20 anys, tot just començaven a articular el seu llenguatge més bàsic, humanament imprescindible: la gent jove. Volem presentar, pràcticament en primícia, l'Espai Jove. Volem aprofitar el moment per incorporar els més joves, per explicar els nostres propòsits.
L’Espai Jove és un espai de trobada professional per a l'alumnat de psicologia i que té com a objectiu permetre l'aproximació a la vida col·legial de tots els estudiants que cursen el tercer any de carrera o l'equivalent amb crèdits.
 
2002
1r Fòrum de Psicologia i Periodisme. A finals d'abril, el COPC constata diàriament que el periodisme recorre a la psicologia per entendre determinats comportaments humans que apareixen constantment als mitjans de comunicació. La psicologia precisa conèixer millor el funcionament dels mitjans i el llenguatge periodístic per fer arribar a l'opinió pública les seves aportacions d'una manera eficaç i clara.
Els nous estatuts del COPC ja són plenament vigents a partir de la seva publicació al DOGC, 3628 (3.5.2002). Principis bàsics de la proposta aprovada:
Representativitat. Afegeixen altres vies de representació col·legial dels altres òrgans: delegacions territorials i seccions professionals.
Legitimitat. Hi ha una voluntat explícita, mitjançant la ratificació a les juntes generals de tots els col·legiats, de legitimar les decisions preses per la Junta de Govern.
Participació. La Junta de Govern, amb els consells professionals i territorial i la creació d'un nou fòrum de debat, com ho serà el Consell Social, pretenen fomentar la participació al COPC.
PEPC (títol de psicòleg especialista en psicologia clínica). S'ha publicat al BOE l'ordre ministerial que regula les vies transitòries d'accés al títol de psicòleg especialista en psicologia clínica (BOE núm. 119 del 18 de maig de 2002).
 
2003
Renovació de la Comissió Deontològica del COPC. Ricard Cayuela, nou president. L'Assemblea General Ordinària del 22 de maig va ratificar la nova composició de la Comissió Deontològica del COPC, després d'haver-ne canviat alguns membres i càrrecs, alguns dels quals havien demanat el relleu en aquest òrgan havent-hi col·laborat durant uns quants anys.
 
2004
Els psicòlegs d'Andorra es presenten al COPC. El 28 d'octubre, una representació de la Junta de Govern del Col·legi de Psicòlegs d'Andorra es va entrevistar a Barcelona amb el degà del COPC, Jaume Almenara.
El 15 de març es va encetar el cicle de sessions sobre La qüestió psi. Aquest cicle s'anirà informant del posicionament col·legial i de la tasca realitzada (gestions, coordinacions amb altres col·legis, estratègia institucional). També es vol sensibilitzar els col·legis sobre la qüestió i la seva incidència en les pràctiques professionals psi, afavorir el debat entre les diferents perspectives i generar propostes de coordinació entre el COPC i altres institucions psi.
El secretari general d'interior, Jordi Pardo, va inaugurar el 15 d'octubre, el 1r Curs de Capacitació en Psicologia d'Urgències, Emergències i Catàstrofes del COPC. El degà del COPC, Jaume Almenara, va dir durant la presentació de l'acte que «la realitat social ens està desbordant en molts aspectes» i la psicologia ha de donar una resposta adequada a les demandes socials.
En el mes de juliol, es va celebrar a Santiago de Compostel·la el Primer Congrés de Psicologia Jurídica amb un centenar d'assistents, entre els quals hi havia persones rellevants de la psicologia forense de diferents comunitats autònomes. El COPC va participar-hi aportant dos estudis a les sessions de comunicacions paral·leles. La Comissió Deontològica va presentar la comunicació «Estudi descriptiu de les denúncies ateses per la Comissió en relació amb les intervencions pericials» (R. Cayuela, A. Jarne i A. Molina).
 
2005
La Junta de Govern del COPC encapçalada pel degà, Jaume Almenara, i el vicedegà, Josep Vilajoana, vol expressar una vegada més la seva satisfacció per l'èxit de la manifestació del mes de desembre a Madrid, per reclamar que la psicologia sigui reconeguda com a professió sanitària en la LOPS.
Al desembre, el Grup Treball de Neuropsicologia, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Neuropsicologia i la Universitat de Barcelona, van organitzar una reunió europea sobre l'acreditació professional de la neuropsicologia.
Psicologia de l'Esport: tres models, tres perspectives de treball aplicat. El novembre es va fer una de les taules rodones més interessants que ha organitzat la Secció de Psicologia de l'Esport a través del Grup de Treball d'Alt rendiment, moderada per Oliver Martínez, president de la Secció de Psicologia de l'Esport.
Secció de Psicologia Jurídica. Presentació de la nova junta. Grups de treball. La Secció de Psicologia Jurídica té la intenció d'animar i potenciar la participació dels membres de la secció dins dels grups de treball existents i/o crear-ne de nous.
 
2006
Des de la finalització del 1r Curs de Capacitació en Psicologia d'Urgències, Emergències i Catàstrofes organitzat pel COPC es treballava en l'elaboració d'un protocol per definir i emmarcar l'actuació dels professionals de la psicologia en les emergències. Durant aquest procés, al mes de gener, l'esfondrament d'un edifici al barri del Carmel de Barcelona va precipitar les accions i es va decidir actuar amb el veïnat posant en pràctica les línies bàsiques de treball que s'estudiaven. Els professionals de la psicologia es van incorporar als equips d'emergències en l'àmbit extrahospitalari.
A més d'aquestes actuacions, els psicòlegs podem intervenir en altres contextos, més socials o grupals, de suport a la presa de decisions, amb els mitjans, etc. També en aquests aspectes, de gran importància en les situacions de crisi, el COPC treballa intensament per defensar la professió i la seva eficàcia.
El mes de gener, es va fer l'acte oficial de presentació de la nova Secció de Psicologia de l'Esport a la sala d'actes del COPC. L'acte va tenir dues finalitats: d'una banda, donar a conèixer les novetats per aquest any als membres de la Secció i, de l'altra, donar un ressò mediàtic a la psicologia en l'esport i reivindicar públicament la importància del rol del psicòleg en la societat i en l'esport.
En el mes de febrer es va presentar al COPC el document Aspectes emocionals de les tècniques de la reproducció assistida, elaborat per Regina Bayo-Borràs, Gemma Cànoves i Margarita Sentís, i publicat pel Col·legi de Psicòlegs. L'acte va ser presentat per Lola López, vocal de la Junta de la Secció de Psicologia Clínica i de la Salut, i per Josep Vilajoana, vicedegà del COPC.
 
2007
Josep Maria Peri Nogués i Fernando Gutiérrez Ponce León, guanyadors del 1r premi Rosa Martí-Sensat de psicologia aplicada. Treball guanyador: «Afrontament en els trastorns de la personalitat».
En el mes de setembre Manel Villegas i Besora, professor de psicologia de la UB, va donar una conferència al COPC sobre la presència del sofriment en l'existència humana. Aquest acte, organitzat i presentat pel Grup de Treball de Dolor Crònic de la Secció de Psicologia Clínica i de la Salut, va comptar amb la Maika Bakaikoa, psicòloga de la clínica del dolor de l'Hospital Germans Trias i Pujol i coordinadora del Grup de Treball, i Sònia Tàpia, psicòloga de la Universitat del Dolor de l'Hospital Universitari de Bellvitge.
En el mes d'octubre, es va fer la presentació al COPC del libre Psicologia contra el dolor, de Gloria Aparicio Moya, membre de la Unitat de Patologia de l'Articulació Temporomandibular i Dolor Orofacial del Centre Mèdic Teknon. David Miquel, president de la Secció de Psicologia Clínica i de la Salut, va obrir l'acte, amb els ponents, l'autora del llibre i Eduardo Vázquez Delgado, odontòleg, membre de la Universitat esmentada i màster en dolor orofacial per la Universitat de Kentucky.
A Bilbao es va celebrar el III Congrés Nacional de Psicooncologia, es van presentar ponències, tallers i treballs oralment i mitjançant pòsters. El Grup de Treball de Psicooncologia, adscrit a la Secció de Psicologia Clínica i de la Salut, va presentar un pòster en què es presentava el seu treball d'edició i difusió d'un tríptic sobre la psicooncologia com a professió.
El mes de novembre, es va fer la presentació a la sala d'actes del COPC del llibre El psicólogo ante las crisis de la vida (editorial UOC), de la nostra companya Teresa Pont.
 
2008
El mes de novembre, es va presentar a la seu del COPC la primera edició del màster en psicologia aplicada a l'esport.
A principis d'abril, va tenir lloc la primera edició de la jornada-seminari clínic Estils afectius tòxics. Clínica, identificació i abordatges psicoterapèutics des d'una perspectiva cognitiva conductual.
20è aniversari de la Delegació de Girona. Conferència a càrrec del Dr. Miquel Siguan: La psicologia al segle XXI. L' any 1988 va oferir la conferència inaugural de la seu: «La psicologia l'any 2000».
1a Jornada sobre Psicologia i Coaching a l'Empresa. Hi van participar més de 150 professionals. L'acte va ser organitzat per la Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball del COPC, i va tenir un èxit notable tant pels seus continguts com per la interacció a què convidava l'atractiu format.
Al mes d'octubre va tenir lloc la 1a Jornada sobre Psicologia i Coaching en l'Empresa, promoguda i organitzada pel Grup de Treball de Coaching i Psicologia de les Organitzacions, que pertany a la Secció de Psicologia del Treball i les Organitzacions, del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC). Va comptar amb el suport d'AEDIPE (Associació Espanyola de Direcció de Persones), ICF (International Coaching Federation) i AECOP (Associació Espanyola de Coaching i Consultoria de Processos).
A finals de novembre, va tenir lloc la inauguració oficial de la nova seu del COPC. L'acte va ser presidit per l'alcalde de Barcelona, l'Excm. Sr. Jordi Hereu; la consellera de Justícia, Honorable Sra. Montserrat Tura; el president del Consejo General de Colegios de Psicólogos, Dr. Francisco Santolaya; la primera degana del COPC, Sra. Mercè Pérez Salanova, i el degà del COPC, Dr. Jaume Almenara.
En nom de tots els col·legis que conformen el Consejo General de Colegios de Psicólogos, el seu president, el Sr. Francisco Santolaya, va felicitar la junta pel nou local i per l'impuls que el COPC dona al Consejo, per la nostra participació en totes les coordinadores europees, internacionals, i amb totes les associacions de psicologia iberoamericanes.
L'alcalde de Barcelona, l'Excm. Sr. Jordi Hereu, va destacar en el seu discurs la importància que té el col·lectiu, com a grup de professionals al servei de les persones.
 
2009
La transposició de la Directiva europea de serveis del mercat interior provocarà reformes en cadena als països membres de la Comunitat Europea per tal de liberalitzar l'exercici de les activitats econòmiques. Com a conseqüència de l'adaptació de la Directiva de serveis, actualment hi ha dos projectes de llei al Congrés dels Diputats:
El primer és l'anomenada Ley paraguas, que té com a objectiu bàsic la simplificació dels requisits administratius i legals necessaris per la prestació de serveis professionals i de mercat.
El segon projecte és l'anomenada Llei Òmnibus, que implica la modificació de 47 lleis d'àmbit estatal i la seva repercussió en normatives de les comunitats autònomes amb competències pròpies. És una llei sectorial que modifica la normativa estatal per adequar-la a la directiva europea, i que afecta directament els col·legis professionals i, com a conseqüència, al Consejo General de Colegios de Psicólogos i al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
 
2010
El Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya va reunir el mes de juny més d'un centenar de professionals amb motiu de la 2a Jornada de Coaching i Psicologia a l'Empresa, organitzada pel Grup de Treball Coaching i Psicologia en les Organitzacions de la Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball del COPC. Una de les principals novetats d'aquesta jornada és que va ser seguida simultàniament a través d'Internet.
El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya va acollir el 8 setembre l'acte de presentació del programa Respira!, de BTV. Compta amb la col·laboració del COPC, i per aquest motiu Josep Vilajoana, degà del COPC, i Àngel Casas, director d'informació i comunicació de Barcelona, S.A. (BTV), van signar un conveni de col·laboració que té com a principal objectiu treballar plegats per tal de cercar els millors especialistes en cadascuna de les temàtiques abordades i, d'aquesta manera, vetllar per la dignitat i imatge dels psicòlegs i les psicòlogues protagonistes, així com també per la dels testimonis que hi intervindran. Respira!, pioner a Catalunya en produir i emetre un programa setmanal d'aquest tipus, és un magazine de caràcter divulgatiu, presentat per Lluís Reales.
 
2011
El 28 d'abril va tenir lloc, al Col·legi de Notaris de Catalunya, la constitució formal de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. El degà Josep Vilajoana, hi va acudir en representació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, que ocupa una vocalia de salut i participa en la vicepresidència sectorial d'acció social, ensenyament i humanitats.
L'Associació, constituïda per més de 90 col·legis professionals que representen un total de 45 professions, neix per reforçar la presència social dels col·legis professionals, impulsar projectes d'interès comú, actuar com a interlocutora amb les administracions i estudiar qüestions que afecten el col·lectiu transversalment, com la nova Llei de serveis professionals.
Els dies 25 i 26 de març, es van celebrar les 5es Jornades Multidisciplinàries Catalanes de Residències de Gent Gran. Josep Vilajoana, degà del COPC, va ser present durant l'acte d'inauguració. L'objectiu d'aquestes 5es Jornades va ser de nou apostar pel treball en equip i centrar l'atenció cap a la persona i la seva família, augmentar la motivació dels professionals i organitzar jornades que permetin reflexionar sobre la pràctica diària de tots els professionals.
 
2012
El COPC va participar en la creació del projecte RIPE, Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, que es va constituir el mes d’octubre a Sao Paulo (Brasil) en el VIII Congrés Iberoamericà de Psicologia. Aquest projecte tenia com a finalitat ampliar els lligams de cooperació entre els països iberoamericans amb l’objectiu d’abordar de manera eficaç les situacions que provoquen les catàstrofes o grans accidents.
El mes de març de 2012 va néixer la Societat Catalana de Mediació en Salut, de la qual el COPC en va ser una entitat cofundadora, amb la intenció de crear cooperativament un instrument àgil i multidisciplinari per promoure la solució de conflictes fora de l’àmbit judicial. La iniciativa va comptar amb el suport de la Universitat de Barcelona, el Departament de Salut i el Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat, entre altres institucions.
L’any 2012 es van consolidar al COPC dues noves seccions professionals, Trànsit i Seguretat i la de Psicologia «Coaching».
PsiAra va ser la nova revista online del COPC, que va substituir l'antiga versió en paper, la Revista del COPC. Per tal d’adaptar-se als nous temps, es va escollir aquest format, molt més àgil i respectuós amb el medi ambient.
Es va posar a la disposició de tots els col·legiats el segell col·legial en format digital, que permet acreditar la condició professional de psicòleg o psicòloga. El segell col·legial és personal i intransferible; hi apareix la imatge del COPC al costat del nom i del número del col·legiat o col·legiada.
 
2013
Les línies estratègiques que ens van orientar el 2013 va tenir incidència en diferents àmbits de l’organització:
La competència en el mercat professional. El COPC es va ocupar de les acreditacions i de la bona praxi com una de les maneres de millorar i consolidar la nostra presència en el món laboral.
La millora de la imatge. La imatge corporativa, la imatge dels professionals, els distintius, els resultats públics, la presència en les situacions i els contextos en què la nostra intervenció pot ser útil a les persones.
Uns serveis més bons, especialment els que son gairebé imprescindibles per a exercir la professió; sobretot, les assegurances.
L’adequació de les estructures col·legials a les necessitats dels col·legiats i col·legiades a tot Catalunya i el desenvolupament de l’organització pel que fa a la gestió.
La visibilitat del Col·legi en les relacions internacionals. Teníem vincles amb Portugal, amb Itàlia i amb la Gran Bretanya. Vam mantenir relacions amb la Conselleria de Salut, sobretot en relació amb la nova figura del psicòleg general sanitari, com també amb totes les facultats de psicologia de Catalunya. Arran de l’esborrany de la llei estatal de serveis i col·legis, vam tenir una activitat intensa amb la resta de col·legis de l’Estat amb bona harmonia amb el Consejo General de la Psicologia, i teníem vincles amb Portugal, amb Itàlia i amb la Gran Bretanya. Vam mantenir relacions amb la Conselleria de Salut, sobretot en relació amb la nova figura del psicòleg general sanitari, com també amb totes les facultats de psicologia de Catalunya. Arran de l’esborrany de la llei estatal de serveis i col·legis, vam tenir una activitat intensa amb la resta de col·legis de l’Estat amb bona harmonia amb el Consejo General de la Psicología, i vam mantenir una relació productiva amb la Conselleria de Justícia per a col·laborar en la definició de la llei autonòmica relativa als col·legis professionals. a Psicología, i vam mantenir una relació productiva amb la Conselleria de Justícia per a col·laborar en la definició de la llei autonòmica relativa als col·legis professionals.
Van néixer la Psicoxarxa Solidària i el Comitè de Joves, que s’estructuraran durant el 2014.
El COPC es va sumar a la signatura d’un protocol aprovat pel Govern que estableix les pautes d’actuació per a detectar, identificar, assistir i protegir les víctimes del tràfic d’éssers humans, i especialment per als casos en què la víctima sigui menor d’edat o estrangera, tingui una situació administrativa irregular o es trobi en una situació vulnerable.
Es van crear i es van realitzar les primeres emissions de COPC TV. El nou canal de televisió del COPC pretén de ser un canal viu, interactiu, destinat a la comunicació amb els col·legiats i la ciutadania.
Es va crear el distintiu “formació d’interès per a la professió”. Es va treballar per a consolidar la imatge professional creant una identificació institucional que confirma la col·legiació i que té pensat anunciar esdeveniments congressuals o formatius que el COPC reconeix i als quals dóna suport, però que no avala i en què no intervé.
 
2014
L’any 2014 va representar per al Col·legi un any de canvis rellevants en la denominació i en l’estructura de govern i de participació. Es van consensuar uns nous estatuts, un canvi de nom de la institució i un nou codi deontològic. Es va renovar la Junta de Govern i les Juntes de les Seccions Professionals i, finalment, es van ajustar aquestes estructures a la nova proposta estatutària.
 
La Junta de Govern va passar a ser la següent:
Degà: Josep Vilajoana
Vicedegà 1er: Ricard Cayuela
Vicedegà 2n: Jaume Descarrega
Secretària: Maria Teresa Sánchez-Mora
Tresorera: Anna Carmona
Vicesecretària: Dolors Liria
Vocal i Comissionada d’Universitats i Recerca: Maria Claustre Jané
Vocal i Comissionat de Desenvolupament Professional: Adolfo Jarne
Vocal Representant del Consell Professional 1: Guillermo Mattioli
Vocal Representant del Consell Professional 2: Maria José Poza
Vocal: Maite Garolera
Vocal: Cristian Ochoa
Vocal: Juli Boned

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya va concedir una distinció al COPC per la bona disposició i col·laboració amb l’ISPC en l’organització d’un torn d’intervenció professional per prestar assistència tècnica d’avaluació psicològica a les policies locals de Catalunya, fet que afavoreix una millor atenció i servei als ajuntaments de Catalunya.
El COPC va posar en marxa el Servei d’Informació Mediadora (SIM) a l’abast de qualsevol ciutadà que visqui una situació de conflicte familiar o en qualsevol altre àmbit i que necessiti assessorament. Servei col·laborador del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.
 
Aquest any va ser clau en les següents àrees:
1. La formació universitària, amb visió de futur, inclosa la recerca i la professió.
2. La lluita contra les males pràctiques, especialment les de l’intrusisme, en l’àmbit autonòmic, estatal i internacional.
3. La implicació dels professionals de la psicologia en la redacció de les lleis i les normatives que, en general, afecten la salut i el benestar de les persones en àmbits tan diversos com la mediació, la justícia, l’educació, la psicologia coaching, el sistema sanitari, la contractació laboral, entre d’altres.
4. La millora dels serveis orientats als més de catorze mil col·legiats i col·legiades de tot Catalunya.
5. La creació i la participació en espais de reflexió sobre les polítiques que afecten la professió, els professionals i els receptors de les nostres pràctiques professionals, és a dir, els ciutadans i ciutadanes d’aquest país.
 
2015
Aquell any, a nivell intern, l’organització del Col·legi va experimentar importants transformacions per tal de poder afrontar millor les necessitats de les persones col·legiades. Es van reescriure les àrees i vam intentar que les fronteres entre elles siguin permeables. Es vol que l’organització sigui eficient. I per això se la va dotar d’una millor plasticitat.
Es va celebrar el primer acte de reconeixement als 25 anys de col·legiació, coincidint amb el dia del Patró de la Psicologia, Juan Huarte de San Juan. Durant l’acte es van nomenar tres col·legiades d’honor: la neuropsicòloga Carme Junque, la cofundadora de Nexe Fundació, Cécile de Visscher i la presidenta de Psicòlegs sense Fronteres, Esther García.
El mes de juny, van tenir lloc les eleccions a les Juntes Rectores de les Delegacions Territorials. Les candidatures guanyadores, que es van proclamar i que va aprovar el 22 de juny la Junta de Govern, van ser:

Girona
President: Francesc Molinero
Secretària: Pilar Mateos
Tresorera: Neus Rossell
Vocal: Susana Mantas
Vocal: Ariadna Peña
 
Lleida
President: Oriol Verdú
Secretari: Jaume L. Celma
Tresorera: Anna Cunyat
Vocal: Oscar Castán
Vocal: Teresa Estany
 
Tarragona
President: Jaume Descarrega
Secretari: Manel Cervera
Tresorer: Josep Maria Alcañiz
Vocal: Ana Gutierrez
Vocal: Josefi Pons
Vocal: Margarita Torrente

El COPC i la Fundació Galatea van signar un conveni de col·laboració per desenvolupar un programa d’atenció als psicòlegs/es col·legiats/es. Aquest conveni permetrà desplegar un seguit d’iniciatives que vetllaran per la salut i el benestar dels psicòlegs/es col·legiats/es. El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, garant de la professionalitat dels seus col·legiats/es, treballa per assegurar l’ordenació de la professió i la qualitat òptima del servei i de l’atenció a la ciutadania.
Es va aprovar el Reglament Espais Acollida. A partir d’una proposta del Comitè de Joves es va crear una nova figura col·legial: el precol·legiat. El propòsit era afavorir la incorporació de noves generacions i facilitar-ne la inserció laboral.
 
 
2016

Les principals accions per desenvolupar el pla estratègic del Col·legi són mantenir el COPC en un escenari social i eixamplar-lo: en escoles, en atenció primària, en els dispositius essencials i en les organitzacions privades, en l’àmbit de la millora del clima laboral i de la salut. Focalitzat en les col·legiades i col·legiats, el conveni amb la Fundació Galatea produeix dues grans accions: una enquesta per conèixer els estils de vida i els hàbits saludables dels col·legiats i col·legiades, que obté una màxima participació al COPC, i que en fonamentarà les futures iniciatives en favor de la salut del col·lectiu i, en segon lloc, el lliure accés a tractaments de salut mental mitjançant el programa Psyque.

Paral·lelament, el COPC reforça el treball per a les acreditacions d’expertesa del moment i per dissenyar-ne de noves. A més, implementa el primer camp professional de l’Escola Pràctica Professional de Psicologia, que s’inicia amb el Curs d’especialització en Psicologia del Treball i de les Organitzacions.

Es duu a terme la prova pilot del projecte de mentoratge ATENEA, en la qual es va poder comptar amb la col·laboració de 7 mentors, psicòlegs i psicòlogues col·legiats sèniors del COPC, que van proporcionar consell a persones que inicien la seva carrera professional en la psicologia.

S’inaugura la nova seu de la Delegació de Girona del COPC, el 7 d’octubre. Un local més ampli i amb més espais per desenvolupar més efectivament els serveis del COPC.

Es celebra la 1a Edició del PSICURT, Festival de Curtmetratges sobre salut mental Del 6 al 9 d’octubre. El Festival té com a objectiu apropar a la ciutadania els diferents àmbits de la salut mental (prevenció, promoció i intervenció) a través del cinema.

En l’àmbit de la psicologia d’emergències, es crea la secció professional del mateix nom i s’inicien relacions amb el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) per establir els protocols d’intervenció en cas d’Incident en Múltiples Víctimes (IMV).

Es nomenen com a col·legiats d’honor: Francisco Santolaya, Milagros Pérez, Sara Berbel i Rosa Gené (a títol pòstum).

 

2017

El COPC continua aprofundint en les línies estratègiques del pla de gestió. L’enquesta de la Fundació Galatea presenta els resultats en roda de premsa; l’Escola Pràctica Professional implementa el segon camp professional, el de l’educació; l’eina informàtica de gestió arriba a tots els àmbits de gestió del COPC, des de la biblioteca fins a l’atenció col·legial. El COPC s’orienta a augmentar la presència de la psicologia en camps com l’atenció primària, i la salut pública, la neuropsicologia, la psicooncologia i les cures pal·liatives. S’avança també en l’àmbit de l’atenció a les persones refugiades, en el projecte de mentoria del COPC a exercents amb pocs anys d’experiència professional, i en l’àmbit de la mediació gràcies al Punt SIM.

El nombre de persones col·legiades augmenta en quantitat, i la gestió en qualitat: se signa el Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat, per a una gestió més eficient amb el medi ambient.

Els malaurats fets de 17 d’agost a Barcelona i Cambrils, els atemptats terroristes, articulen un intens treball en el camp de les emergències i catàstrofes.

S’aprova la creació i nomenament de la figura del Defensor del col·legiat.

Es nomenen com a Col·legiats d’Honor: Dolors Petitbó, Mercè Mitjavila, Itamar Rogovsky, Manuel Mariano Vera, Roser Pérez, Miquel Vilardell.

Es reformen els articles 16 i 103 dels estatuts del COPC per tal d’endurir les sancions per infraccions deontològiques.

S’aprova la creació de la Comissió de Psicoanàlisi.

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC