Normativa d'ús de les biblioteques del COPC

 
Les biblioteques del COPC volen facilitar el coneixement, la recerca i la difusió de la informació sobre psicologia i ciències afins per tal de contribuir al seu desenvolupament professional.

 


1. Condicions d’accés i ús de les biblioteques i les seves instal·lacions

En compliment de la seva missió de biblioteca especialitzada, és una biblioteca privada gestionada pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i reservada als seus col·legiats i precol·legiats.
 
Això no obstant, per una decisió de la Junta de Govern, també és oberta al públic general amb algunes limitacions.

Utilitzar la biblioteca comporta acceptar aquesta normativa d’ús, les normatives específiques que es desenvolupin a cada biblioteca per utilitzar espais concrets i estar al dia dels rebuts de col·legiació.

La biblioteca no es fa responsable dels objectes personals de les persones usuàries.

Cal tenir cura dels espais i fer un bon ús del mobiliari en general i de l’equipament de la biblioteca.

No es pot entrar a la biblioteca amb animals, excepte amb gossos d’assistència.

 

2. El carnet col·legial

El carnet col·legial serà imprescindible per a fer ús dels serveis de la biblioteca que ho requereixin, com ara el préstec.

Per a la recollida de documents presencialment, per part d’una persona diferent al col·legiat/ada que ha realitzat la reserva, caldrà presentar una autorització signada pel col·legiat/ada i el seu carnet, o bé informar-ho en el moment que es realitzi la reserva de documents, indicant la persona designada per recollir els documents.

Per a la devolució de documents per part d’una persona diferent al col·legiat/ada només caldrà presentar els documents.


3. Drets dels usuaris i usuàries

Els drets dels usuaris i usuàries de la biblioteca són els següents:
 
a) Sol·licitar informació sobre el fons de la biblioteca i el funcionament dels serveis
b) Accedir lliurement a tots els documents i serveis, excepte a algunes obres que, per les seves característiques, cal demanar-les al personal de la biblioteca: tests psicològics, programes d’intervenció, fulls de respostes i correccions informàtiques de tests psicològics
c) Ser informats sobre l’horari d’atenció al públic
d) Ser informats i disposar de la normativa d’ús de la biblioteca, així com de la regulació general dels preus vigents dels serveis de pagament
e) Utilitzar els espais i els serveis de la biblioteca d’acord amb les normes establertes en aquesta normativa d’ús, i en altres normes específiques de funcionament d’espais 
f) Obtenir el suport necessari per utilitzar els serveis del personal de la biblioteca 
g) Proposar suggeriments i expressar queixes, a través dels canals adequats, sobre el funcionament de la biblioteca
h) Proposar la incorporació de documents per a la millora del fons bibliogràfic, tot i que no suposa l’adquisició de forma obligatòria


4. Deures dels usuaris i usuàries

Els deures dels usuaris i usuàries de la biblioteca són els següents: 
 
a) Complir la normativa d’ús de la biblioteca i dels seus serveis 
b) Respectar els altres usuaris i usuàries i el personal de la biblioteca
c) Respectar el fons i els béns de la biblioteca i els de la resta d’usuaris i usuàries 
d) Deixar els documents, en acabar la consulta, al lloc que la biblioteca hagi destinat a aquesta finalitat (carretons, taules, etc.) 
e) Retornar els documents deixats en préstec en el termini establert
f) Mantenir una actitud correcta a la biblioteca per tal de no molestar els altres usuaris i usuàries. Els telèfons mòbils i altres dispositius sonors han d’estar en silenci i s'ha d'evitar matenir converses telefòniques dins la biblioteca
g) Abstenir-se de: 
Menjar o beure. La biblioteca autoritza aquest tipus d’activitats en algun dels seus espais senyalitzats amb aquesta finalitat. Per tal de no malmetre els documents, l’única beguda autoritzada és l’aigua.
Entrar a la biblioteca amb objectes voluminosos com patinets o bicicletes, excepte si estan plegats i no interfereixen en la circulació de la biblioteca, i els utilitzats per persones amb mobilitat reduïda.
 

5. Condicions generals d’ús dels serveis

5.1 La major part dels serveis de la biblioteca són gratuïts, excepte: les fotocòpies a partir de 20 còpies -ja sigui en en format físic o electrònic- el préstec a domicili, la venda de fulls de respostes i les correccions informàtiques de tests psicològics.
 
Per utilitzar aquests i altres serveis, les biblioteques del COPC tenen establerts uns preus i unes taxes que podeu consultar al web del COPC.
 
5.2 Es permet l’ús d’ordinadors portàtils personals i altres dispositius a les biblioteques. En el cas que es necessiti connexió elèctrica, cal remarcar que els punts de connexió a la xarxa elèctrica són limitats. Actualment aquest servei resta aturat com a mesura preventiva davant la situació de pandèmia de la COVID-19.
 
5.3 Cal tenir cura dels materials i els documents que s’utilitzen a la biblioteca i dels que es deixen en préstec:

• No es poden doblegar les cobertes ni les pàgines dels llibres, i tampoc no es pot retallar ni subratllar cap mena de document, així com tampoc desenquadernar-lo.
• Les còpies (totals o parcials) que es facin d’un document han de complir la normativa vigent dels drets d’autor.
• En el cas dels audiovisuals, cal agafar sempre els discos compactes i els DVD amb cura, per evitar cops i ratllades.

5.4 Els col·legiats/ades, que sol·licitin la baixa amb efectes a finals de semestre no podran utilitzar els serveis de la Biblioteca durant l´últim mes (de l'1 al 31 de gener i de l'1 al 30 de juny).


6. El servei de préstec

L’objectiu del servei de préstec és facilitar la consulta del fons bibliogràfic de les biblioteques del COPC perquè els usuaris puguin treure un nombre determinat de documents durant un període limitat de temps. El préstec està reservat exclusivament per als psicòlegs/òlogues col·legiats a Catalunya per a tots els documents i per als precol·legiats/ades de Catalunya, el préstec de llibres i audiovisuals.

El nombre de documents i la durada del préstec poden variar en casos excepcionals que determina el responsable de la biblioteca.

La devolució dels documents de forma presencial s’ha de realitzar obligatòriament a la Biblioteca si aquesta és oberta, si es troba tancada es pot realitzar a la Recepció del COPC amb previ avís. Cal ser respectuosos amb els terminis (sobretot amb els dels tests), ja que altres usuaris els poden necessitar o bé poden estar en llista d'espera. Si un document està en préstec es pot reservar, de manera que, quan el tornen, el personal de la biblioteca avisa a través d'una notificació de correu electrònic a l'usuari que l'ha reservat, per a la retirada de la biblioteca o bé per a la petició de préstec a domicili.

Si el material no està en bon estat o no es retorna es cobrarà al col·legiat/ada l’import total del document per reposar-lo al fons; en aquest cas romandrà exclòs del servei de préstec un any.

Està totalment prohibida la reproducció parcial o total dels documents que integren els fons  -a través de qualsevol mitjà- així com guixar-los, marcar-los, desenquadernar-los, escanejar-los, etc. ja que es tracta d’obres protegides per la Llei de Propietat Intel·lectual.

 
6.1 Reserves
 
Les reserves s’hauran de fer a través del catàleg en línia de la Biblioteca, amb prèvia identificació a l’Àrea privada.
 
Es permetrà reservar a cada usuari un màxim de 6 documents de qualsevol tipologia documental.
 
Les reserves les ha de realitzar cada usuari de forma personal i intransferible, i no es poden canviar d’usuari.
 
 
6.2 Normativa del servei de préstec de tests psicològics-programes d’intervenció
 
Els usuaris es poden emportar un total de tres tests psicològics, programes d’intervenció o jocs terapèutics, durant 10 dies, prorrogables un sol cop. Les pròrrogues s’hauran de realitzar a través de la sessió privada del web del COPC, a l’apartat La Meva Biblioteca.

Perquè no manqui cap peça ni material del test, serà revisat pel col·legiat/da a l’hora d’emportar-se’l i a l’hora de retornar-lo. En cas que li manqui algun material al test s’ha de comunicar de seguida a la biblioteca. Si el material no està en bon estat o no es pot reposar, es cobrarà al col·legiat/da l’import total del test o programa.

No es prestaran les peces per separat que puguin formar part d’un test psicològic i/o programa, s’haurà d’endur dins la maleta o carpeta amb la qual vingui per defecte i no està permès endur-se per separat els diversos materials que integren les proves.

El COPC vetllarà per al compliment de les normes deontològiques en l’ús de tests psicològics i els principis ètics que dicta la Comisión Nacional de Tests Psicológicos del Consejo General de Psicología de España i la American Psychology Association.

 
6.3 Normativa del servei de préstec de monografies i audiovisuals
 
Els usuaris es poden emportar un total de quatre documents diferents a tests psicològics durant 15 dies, prorrogables fins a tres vegades. Les pròrrogues s’hauran de realitzar a través de la sessió privada de la web del COPC, a l’apartat La Meva Biblioteca.

 
6.4 Sancions
 
El retard en la devolució és motiu de sanció. En cas de retard, la biblioteca exclourà l’usuari del servei de préstec dos dies per cada dia de retard. A la tercera sanció, s’exclourà l’usuari d’aquest servei durant un any.
 

6.5 Normativa del servei de préstec interbibliotecari entre biblioteques del COPC

Els usuaris podran sol·licitar documents que pertanyin a altres biblioteques del COPC, es faran arribar en el període més breu possible, la biblioteca escollida per a la recollida l’avisarà per que el passi a recollir; així doncs, també podrà fer la devolució a la biblioteca que cregui més adient.

 
 
6.6 Normativa del servei de préstec interbibliotecari entre biblioteques del CCUC
 
Els col·legiats/des poden sol·licitar llibres inclosos al Catàleg Col·lectiu d'Universitats de Catalunya (CCUC), així com articles de revistes. Recíprocament, la biblioteca prestarà els documents que sol·licitin els usuaris del CCUC, a excepció dels tests psicològics i programes d'intervenció.

• Es podran demanar un màxim de quatre documents anuals.
• El préstec de llibres és un servei gratuït i la recollida de llibres s'haurà de fer de forma presencial a la biblioteca del COPC corresponent.

Per a fer les sol·licituds s'ha d'accedir al CCUC i, un cop realitzada la cerca, accedir al resultat i a l'opció Com trobar-ho/Préstec Interbibliotecari, i emplenar el formulari de petició. Per a qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a l'adreça biblioteca@copc.cat. 
 
(La disponibilitat dels documents estarà subjecte a condicions com la normativa, disponibilitat i els enviaments entre biblioteques prestatàries)
 

6.7 Normativa del servei de préstec a domicili
 
En cap cas la Biblioteca facturarà a nom d’una empresa, ja que els seus serveis estan destinats íntegrament a col·legiats i col·legiades.

Es pot sol·licitar l’entrega dels documents reservats a domicili, fent la sol·licitud a l’Àrea privada del web del COPC (consulteu les tarifes vigents). El pagament del servei s’haurà de fer en el moment de la reserva a través de targeta bancària, si el document està disponible. En el cas que el document no ho estigui, en el moment que quedi disponible, la biblioteca enviarà una notificació comunicant que ja es pot realitzar el pagament i el termini establert és de 24h per a fer el pagament, sinó es realitza en aquest termini la reserva quedarà anul·lada.

Es pot sol·licitar l’entrega dels documents reservats a domicili, fent la sol·licitud a l’Àrea privada del web del COPC (consulteu les tarifes vigents). El pagament del servei s’haurà de fer en el moment de la reserva a través de targeta bancària, si el document està disponible. En el cas que el document no ho estigui, en el moment que quedi disponible, la biblioteca enviarà una notificació comunicant que ja es pot realitzar el pagament i el termini per a fer el tràmit.
 
Els horaris d’entrega estaran sempre subjectes a les condicions de l’empresa de transport. Cal indicar franges horàries que resultin àmplies; en cas contrari és recomanable abstenir-se'n per evitar costos addicionals motivats per les absències.
 
En cap cas, un cop realitzada la sol·licitud hi haurà possibilitat d’anul·lar el servei i quedar-ne exempt del pagament.
 
Per conèixer el preu, consulteu-ne les tarifes (apartat 10). 

Per a les devolucions a través d’aquesta modalitat, serà el col·legiat o col·legiada qui buscarà l’empresa de missatgeria que cregui oportuna o ho podrà fer presencialment i haurà d’indicar l’adreça de la biblioteca a on vol realitzar la devolució, així com els horaris i dies d’obertura. Podeu consultar els horaris clicant aquí.

 
 

7. El servei de correccions informàtiques de tests psicològics i compra de fulls de respostes de tests

En cap cas la Biblioteca facturarà a nom d’una empresa, ja que els seus serveis estan destinats íntegrament a col·legiats i col·legiades.
 
7.1 Compra de fulls de respostes de tests psicològics
 
La biblioteca posa a disposició dels col·legiats/ades la venda de fulls de respostes, quaderns d’anotació, quaderns de preguntes, etc. dels tests inclosos al servei de préstec, que s’han de comprar prèviament a través del catàleg en línia (consulteu la Guia dels passos a seguir a l’apartat de Preguntes freqüents).
 
Si un usuari ha d’utilitzar alguns materials de forma reiterada, la biblioteca el pot adreçar a la distribuïdora perquè adquireixi pel seu compte, els materials corresponents. La biblioteca no subministrarà més de 10 fulls de resposta o correccions de cada prova en un sol cop, ni més de 20 anuals.
 
Els preus dels fulls de respostes es poden consultar al web del COPC.
 
Està totalment prohibida la reproducció parcial o total dels materials que integren els tests psicològics o programes d’intervenció a través de qualsevol mitjà, així com guixar-los, marcar-los, desenquadernar-los, escanejar-los, etc. per tractar-se d’obres protegides per la Llei de Propietat Intel·lectual.
 
 
7.2 Servei de correccions informàtiques
 
Algunes de les proves s'han de corregir a través d'aplicacions informàtiques. Per aquest servei s'ofereixen dues modalitats:
 
- Modalitat presencial: el col·legiat/ada realitza ell mateix la introducció de dades als equips informàtics de la biblioteca. El cost és variable segons la prova a corregir (consulteu el llistat de tests psicològics).  Per a aquesta modalitat no cal demanar hora, només cal fer-ho en l'horari de la biblitoeca. Actualment aquesta modalitat resta aturada com a mesura preventiva davant la situació de pandèmia de la COVID-19.

- Modalitat no presencial: el col·legiat/ada a través de l’Àrea privada del web del COPC, sol·licita la correcció adjuntant el full de respostes escanejat i havent codificat qualsevol informacó sensible sobre tercers, per no vulnerar la Llei de Protecció de Dades. Cal enviar el full indicant les dades necessàries, segons la prova que desitja corregir (consulteu tarifes segons test). En un termini màxim de 48 h es podrà descarregar el document resultat de la correcció, i es disposarà de 7 dies per a descarregar-lo; transcorregut aquest període es procedirà a eliminar el document.

La Biblioteca es reserva el dret de no realitzar correccions informàtiques de fulls de respostes no originals o plantilles adaptades, tal com insten les Normas mínimas para el uso de los Test de la Comissió de Tests del Consejo General de la Psicología de España i recorda que està prohibida qualsevol reproducció dels originals per se obres protegides amb Copyright

És requisit imprescindible incloure l’arxiu amb les dades personals dels pacients codificades, xifrades o no visibles (nom, cognoms, telèfon domicili, núm. dni), de manera que no es pugui en cap situació identificar al pacient. En cap cas es realitzaran correccions amb dades personals del pacient visibles
 
 

8. Ús dels ordinadors de consulta a les biblioteques i connexió WIFI

Els PC de consulta seran d’ús exclusiu per a la biblioteca, i es destinen a:
  • Consulta catàleg, reserves, etc.
  • Consulta bases de dades de bibliografia
  • Accés a gestors de referències bibliogràfiques
  • Correccions informàtiques de tests
 Consulteu la contrasenya d’accés al WIFI del COPC per a la connexió a Internet amb altres dispositius. Actualment aquesta modalitat resta aturada com a mesura preventiva davant la situació de pandèmia de la COVID-19.


9. El servei d’obtenció de documents

Es poden sol·licitar còpies de capítols de llibres, d’articles, etc., el cost serà de 0,12 €/còpia (es cobrarà a partir de 20 còpies) ja siguin en paper o en format electrònic, sempre tenint en compte les limitacions que estableix la Llei de Propietat Intel·lectual.

• Per sol·licitar articles del CCUC caldrà assumir el cost de les còpies, segons tarifes vigents de la biblioteca a què se sol·licita, i es rebran per correu electrònic.
 

10. Tarifes

En cap cas la Biblioteca facturarà a nom d’una empresa, ja que els seus serveis estan destinats íntegrament a col·legiats i col·legiades.
 
Modalitat Preu
PRÉSTEC A DOMICILI DE LA BIBLIOTECA A LA MATEIXA CIUTAT O  PROVÍNCIA Fins a 1 Kg 6,66 €
PRÉSTEC A DOMICILI DE LA BIBLIOTECA A LA MATEIXA CIUTAT O  PROVÍNCIA Fins a 5 Kg 6,66 €
PRÉSTEC A DOMICILI DE LA BIBLIOTECA A LA MATEIXA CIUTAT O  PROVÍNCIA Fins a 10 Kg 8,40 €
PRÉSTEC A DOMICILI DE LA BIBLIOTECA A LA MATEIXA CIUTAT O  PROVÍNCIA Fins a 15 Kg 9,13 €
PRÉSTEC A DOMICILI INTERPROVINCIAL Fins a 1 Kg 6,87 €
PRÉSTEC A DOMICILI INTERPROVINCIAL Fins a 5 Kg 6,87 €
PRÉSTEC A DOMICILI INTERPROVINCIAL Fins a 10 Kg 9,82 €
PRÉSTEC A DOMICILI INTERPROVINCIAL Fins a 15 Kg 11,57 €

 

Correccions informàtiques:

Els fulls de respostes no inclouen la correcció
CORRECCIÓ INFORMÀTICA CORRECCIÓ PRESENCIAL CORRECCIÓ NO PRESENCIAL
16 PF-5 CORRECCIÓ INFORMÀTICA                   2,00 €                     7,40 €
16 PF-APQ CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
ABAS-II CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
ADITEC CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
AVE CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
BADYG-R CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  5,70 €                   11,10 €
BASC CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
BAS-II  CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
BAT-7 CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
BFQ-NA CORRECCIÓ INFORMÀTICA                   2,00 €                     7,40 €
BIP CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
BRIEF-2 CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
BRIEF-P CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
CDS CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
CECAD CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
CLA CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
COMPETEA CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
CTC CORRECCIO INFORMATICA                   2,00 €                     7,40 €
CTI CORRECCIÓ INFORMÀTICA                   2,00 €                     7,40 €
CUIDA CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
DECORE CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  3,70 €                     9,10 €
ECOMPLEC CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
EGEP CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
EGEP- 5 CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
ESPQ CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
EXPLORA CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
IA-TP CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
IPP-R CORRECCIÓ INFORMÀTICA                   2,00 €                     7,40 €
IPV CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
JSS CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
LSB-50 CORRECCIÓ INFORMÀTICA                   2,00 €                     7,40 €
MACI CORRECCIÓ INFORMÀTICA                   3,50 €                     8,90 €
MCMI-III CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  5,50 €                   10,90 €
MIPS CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
MMPI-2 CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  9,60 €                   15,00 €
MMPI-2-RF CORRECCIÓ INFORMÁTICA                  9,60 €                   15,00 €
MMPI-A CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  9,60 €                   15,00 €
MOLDES CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
MSCEIT CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
NEO PI-R CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
PAI CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
PCL-R CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
PROLEC-SE-R CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
Q-PAD CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
SENA CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
SIMS CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
SIV CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
SPV CORRECCIÓ INFORMÀTICA                   2,00 €                     7,40 €
TAMADUL CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
TAMAI CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
TESEN CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
TOM CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
TPT CORRECCIO INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
WAIS-IV CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  6,50 €                   11,90 €
WISC-IV CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  6,50 €                   11,90 €
WISC-V CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  6,50 €                   11,90 €
WMS-III CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  2,00 €                     7,40 €
WPPSI-IV CORRECCIÓ INFORMÀTICA                  6,50 €                   11,90 €

Fotocòpies o còpies digitals: 0,12€/còpia (a partir de 20 unitats)

Còpies digitals d’articles del CCUC, tarifa segons biblioteca emissora de les còpies.

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC