Informació i normes generals

1. Les inscripcions a les formacions s'han de formalitzar a través de la web del COPC. Per fer-ho, cal accedir a la pàgina de l'activitat formativa a la que es vol inscriure's, que es troba a la secció de formació de la web del COPC, i clicar el botó "inscriure's".
 
2. Si és col·legiat/ada del COPC, la inscripció només es pot formalitzar des de l'àrea privada del web, a la qual es podrà accedir amb el seu nom d'usuari i contrasenya. Com a col·legiat/ada gaudirà de quotes reduïdes d'inscripció.
 
En el moment de formalitzar la inscripció o preinscripció rebrà un correu automàtic de confirmació.
 
No s'acceptaran inscripcions per telèfon ni per correu electrònic.

El pagament de la quota d'inscripció es podrà realitzar per VISA en el moment de formalitzar la inscripció des del web del COPC.
 
El COPC dona l’opció de fraccionar el pagament dels cursos amb un import elevat. El fraccionament del import es realitza en dos quotes del 50% cadascuna. El primer pagament es realitzat en el moment de formalitzar la inscripció. El segon s’ha de formalitzar a 30 dies des de la data d’inici del curs. La persona que es matricula es compromet a fer el segon pagament  en el termini establert. En el moment que una persona tria l’opció de fraccionar el pagament s’enten la obligatorietat en abonar l’import total del curs.
 
Tota inscripció no anul·lada per escrit 7 dies abans de l'inici de la formació comportarà la no devolució de l’import abonat.

3. Les factures es poden emetre a nom de la persona que s'ha inscrit a la formació o a nom d'una entitat. En aquest cas, en el moment de formalitzar la inscripció, cal seleccionar l'opció d'entitat a la finestra de facturació i pagament de la pàgina d'inscripció, on se sol·licitaran les dades de l'entitat necessàries per a l'emissió de la factura.

4. Les formacions tenen un nombre de places limitades, que seran cobertes per rigorós ordre d'inscripció o preinscripció.
 
En cas que les places s'hagin exhaurit, es pot obrir una llista d'espera. Si quedessin places vacants, el Departament de Formació es posaria en contacte amb les persones en llista d'espera per rigorós ordre d'inscripció per oferir-los la possibilitat d'inscriure's.

5. En finalitzar la formació es lliurarà el Certificat d'assistència de les activitats de pagament. És requisit per poder obtenir el Certificat d'Assistència haver assistit al 80% com a mínim de les hores de la formació. El Certificat d'Assistència es pot descarregar des de l'Àrea Privada.

6. Les anul·lacions de les inscripcions hauran de ser notificades per correu electrònic indicant nom i cognoms, número de col·legiat o DNI i la referència de la formació a les adreces següents:
 
Formació a Barcelona: formacio@copc.cat 
Formació a Girona: copc.gi@copc.cat 
Formació a Lleida: copc.ll@copc.cat 
Formació a Tarragona: copc.t@copc.cat 

Per tenir dret a la devolució de la quota d'inscripció, les anul·lacions s'han de sol·licitar amb 7 dies d'antelació a la data d'inici de la formació.

7. Per gaudir de la quota d'estudiant, s'ha de fer arribar per correu electrònic el document acreditatiu de matriculació als estudis de psicologia corresponent a l'any en curs.
 
La tarifa d’inscripció de col·legiat/da en situació d'atur s'aplicarà exclusivament als col·legiats/des que tinguin assignada la quota especial bonificada per trobar-se en situació d’atur i que per tant hagin acreditat a l’àrea d’Atenció Col·legial del COPC estar en aquesta situació.

8. En finalitzar algunes de les formacions, el COPC podrà sol·licitar que s'ompli una breu enquesta. És important per al COPC conèixer l'opinió dels assistents a les formacions per tal de poder continuar millorant la qualitat de la formació que oferim i el nostre servei. Us agrairíem que dediqueu uns minuts a omplir aquesta enquesta.

9. En cas de no arribar al nombre mínim d'inscrits o per qualsevol altra causa aliena al COPC, aquest es reserva el dret de suspendre la formació. En aquest cas, es retornarà a tots els inscrits el preu de la inscripció mitjançant transferència bancària, en 30 dies.

10. Clàusula informativa sobre Protecció de Dades: Segons el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), vostè autoritza que les dades personals facilitades s'incorporin als fitxers d'usuaris del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), creat sota la responsabilitat del COPC i del qual aquest és responsable, amb la finalitat de realitzar la gestió de la formació, l'emissió de certificats, el control de l'assistència, la gestió comptable i administrativa i de qualitat. Els fitxers han estat notificats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i compten amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la total seguretat de les dades.
 
En el cas de formacions coorganitzades amb entitats externes al COPC, aquestes dades podran ser comunicades a aquestes entitats amb la finalitat única de la gestió de la formació.
 
En compliment amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, es podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que expressament reconeix la LOPD adreçant-se per escrit a la seu del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya a Barcelona, carrer Rocafort, 129.
 
 
 

Política de protecció de dades a aplicar a les formacions en línia

Aquesta política de protecció de dades és la d'aplicació a participants registrats a seminaris o cursos del COPC, el contingut del qual no es gravarà per a la seva visualització o difusió posterior. L'avís legal està dissenyat sobre la base que no es realitza cap enregistrament de les sessions formatives, que són totes en directe. 
 

 

1.1 Aspectes generals

D’acord amb allò disposat a les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), el/la sol·licitant queda informat de:   

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), és el responsable de tractament de les dades personals. 

Sobre la finalitat del tractament, el COPC l'informa que només la informació que ens facilita per al registre al curs o seminari es tractarà amb la finalitat de gestionar correctament el servei formatiu sol·licitat, per a respondre les seves consultes del curs o seminari així com poder contactar-lo/-la per via telefònica o electrònica si així ho sol·licités. El COPC també l'informa que no realitzem cap enregistrament de les sessions (no es fan gravacions de vídeo o àudio). Si vol, també pot obtenir més informació consultant el nostre web www.copc.cat o enviant un correu electrònic a lopd@copc.cat 

La base jurídica per al tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de poder respondre les seves consultes i atendre els nostres serveis formació és l'aportació del seu consentiment per la prestació del servei sol·licitat (segons el RGPD, la base jurídica del tractament és l’execució del contracte de prestació del servei formatiu). 

Les dades personals que ens proporcioni per a la finalitat esmentada anteriorment, es conservaran fins que siguin necessàries per complir amb les obligacions de la prestació del servei formatiu i per resoldre de manera adequada les seves consultes del curs o seminari. 

Les dades en cap cas seran comunicades a tercers no autoritzats per l’interessat, excepte obligació legal.  

En cas necessari, pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició de les seves dades, dirigint-se per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia del document oficial que us identifiqui, al COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA, amb domicili al carrer Rocafort, n. 129, 08015, Barcelona, o enviant un correu electrònic a lopd@copc.cat. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control a https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/index.html o del nostre delegat de protecció de dades, al correu electrònic dpo@copc.cat

 

1.2 Dinàmica de les sessions formatives

Les preguntes als ponents del curs/seminari es podran realitzar al  xat disponible en el sistema de videoconferència, una vegada us connecteu.  El moderador de l'acte recollirà les preguntes i les traslladarà al ponent corresponent. Preguem que quan formuleu la pregunta indiqueu, si teniu preferència, a quin ponent voleu formular la vostra pegunta (si hi hagués diversos ponents). 

Atès que la retransmissió de l'acte és en directe, i amb la finalitat que es desenvolupi amb la màxima qualitat, us preguem que els micròfons dels dispositius a través dels quals us connecteu a la sessió estiguin desactivats. 

L'informem que la sessió no serà gravada. No obstant això, preguem que totes les persones que no vulguin que la seva imatge i comentaris siguin difosos a través de la plataforma online de formació en l'emissió en directe, es connectin a la sessió amb la vídeo càmera i micròfon desactivats. 

Finalment, li comuniquem que tant els ponents com l'organitzador de la citada sessió informativa prohibeixen expressament el registre audiovisual i posterior difusió i exhibició de la seva imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant reproducció, íntegra o parcial de la conferència. 

Aquesta prohibició es fa extensiva a qualsevol document que consti annexat a la sessió, amb independència del seu format i suport, tals com fotografies, diapositives, imatges, incloses en vídeo, presentacions o qualsevol altre mitjà d'exhibició o difusió pública sense restricció. 

A continuació pot accedir i consultar en les versions ampliades la nostra política de privacitat, al peu de pàgina del nostre web (https://www.copc.cat/).

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC