Secció Alternatives per a la Resolució de Conflictes (ARC)


Composició de la Junta

Nom Càrrec
NURIA MESTRES GIMÉNEZ President/a
CRISTINA MARTÍNEZ VIDAL Vicepresident/a
ANNA CARMONA ALGUERÓ Secretari/ària
CONCEPCIÓN ESCOBAR RUIZ Tresorer/a
SHEILA MAS VALLVÈ Vocal
JOSÉ FERNÁNDEZ AGUADO Vocal

FINALITATS

 1. Potenciar el desenvolupament científic, tècnic i professional del psicòleg/òloga que exerceix en l'àmbit de les alternatives en la resolució i gestió de conflictes.
 2. Promoure la cooperació, l'intercanvi d'informació i d'experiència professional entre els seus membres.
 3. Promoure la presència institucional en organitzacions professionals i l'intercanvi amb altres entitats relacionades amb les finalitats de la Secció.
 4. Vetllar per l'exercici competent de la professió en l'àmbit que li és propi, i per una pràctica de la professió d'acord als estatuts i codi deontològic del COPC.
 5. Propiciar la projecció pública de la professió en l'àmbit propi de la Secció.
 

OBJECTIUS GENERALS

 1. Establir relacions amb associacions i entitats de l'àmbit.
 2. Creació del perfil professional del psicòleg/òloga mediador/a: definició dels trets específics, competències, necessitats de formació.
 3. Promoure una major relació i coordinació interna entre els diferents grups de treball, especialment els vinculats a un àmbit territorial (Delegacions COPC).
 4. Donar resposta a les necessitats i demandes dels membres de la secció en relació a suport, formació i programació d'activitats.
 5. Impulsar la creació de nous grups de treball o comissions temporals per a l’acompliment de projectes i objectius específics.
 

JORNADES I CURSOS D’ACTUALITZACIÓ

La Secció ARC organitza periòdicament, des del segon semestre de 2013, jornades i cursos d'actualització vàlids per acreditar la formació continuada dels psicòlegs mediadors inscrits als registres del CMDPC, tal com especifica el DECRET 135/2012, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat. en els següents articles:

Article 21
Formació contínua de les persones mediadores
21.1 Les persones mediadores inscrites en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya han d'actualitzar la seva formació específica en mediació acreditant una participació activa mínima de 40 hores biennals en seminaris, jornades i d'altres activitats de formació, docència, supervisió, investigació o publicacions sobre mediació.

21.2 A aquest efecte, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, els centres docents universitaris, els col•legis professionals, les associacions professionals acreditades, les entitats públiques i els centres privats poden organitzar jornades i cursos sobre l'actualització dels coneixements en mediació, la millora de la metodologia mediadora i les matèries d'interès per a la pràctica de la mediació.

21.3 Les entitats de l'apartat anterior han de vetllar per la participació efectiva de les persones que realitzin la formació i expedeixen un document acreditatiu de la formació per les persones que realitzin un 80% com a mínim de l'activitat formativa.

Article 22
Incompliment del deure de formació contínua
22.1 Les persones mediadores registrades que no acreditin la participació en activitats a què fa referència l'article precedent esdevenen inactives als efectes de la possible derivació de mediacions per part del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

22.2 Les persones mediadores inactives poden recuperar la condició d'actives si acrediten una formació en mediació equivalent a 40 hores per cada 2 anys sense formació acreditada. A partir de 3 anys sense acreditació de la formació exigida, es podrà recuperar la condició de persona mediadora activa mitjançant l'acreditació de formació especialitzada d'un mínim de 60 hores.

 

OBJECTIUS D'AQUEST ANY

 1. Mantenir l'activitat de la Junta i dels grups de treball amb les seves reunions periòdiques.
 2. Reforçar la relació amb les delegacions i facilitar-los la feina de difusió i formació.
 3. Reforçar la relació intergrupal.
 4. Ampliar el fons bibliogràfic.
 5. Crear grups de treball en l'àmbit penal i judicial.
 6. Reforçar el funcionament dels grups amb més participació.
 7. Ampliar l'oferta formativa.
 8. Fomentar la creació de tallers, seminaris, taules rodones i xerrades sobre aspectes concrets de la resolució de conflictes.
 9. Participar en les jornades de treball sobre la violència a l'escola.
 10. Fomentar l'autoformació.
 11. Fomentar la formació específica dels mediadors en l'àmbit de la família i l'empresa.
 12. Participar en congressos.
 13. Reforçar la relació amb les institucions.
 

 

Ponències i altres documents

Coordinació de Coparentalitat, Suport per a famílies després d'un divorci (fullet). COPC 2018

Directrius de bones pràctiques per a l'exercici de Coordinació de Parentalitat. COPC 2015 

Acta assemblea 12 de juny de 2012

Powerpoint assemblea 12 de juny de 2012

Article La figura del coordinador de parentalitat en les separacions altament conflictives. Psiara juliol 2013

Entrevista a Dominic D'Abate director del Consensus Mediation Center de Montreal. Psiara setembre 2013

Entrevista a Aldo Morrone, coordinador i formador del Consensus Mediation Center de Montreal. Psiara setembre 2013

Article L'Impuls de la Mediació Intrajudicial setembre 2013

Resum Taula de diàleg: El nou rol del/la psicòleg/a com a Coordinador/a de Parentalitat, Psiara octubre 2013

Resum conferència La intermediació en els desnonaments 18 de novembre de 2013

AFCC Directrices para la Coordinación de Parentalidad (2005). Traducció COPC (2013)

Entrevista al Dr. Larry A. Cohen sobre la coordinació de parentalitat. Psiara octubre 2014

Entrevista a la Dra. Debra Carter. Psiara desembre 2014

Especialización en coordinación de (co)parentalidad: ¿cuáles son las competencias necesarias para ejercer? Revista de Mediación 2019.

Características del rol del coordinador de parentalidad y sus diferencias con otras intervenciones. Revista de Mediación 2019.

 

Com a col·legiat/ada podeu inscriure-us a les divisions professionals del Consejo General de la Psicología de España (www.cop.es), per fer-ho cal estar donat d’alta, prèviament, a la secció corresponent del COPC.

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC