Secció de Psicologia Coaching


Composició de la Junta

Nom Càrrec
CARMEN SANTOS CHOCÁN President/a
TERESA RODEJA MORA Vicepresident/a
MERCE CORBELLA SERRA Secretari/ària
MARIA ANTONIA PALACIOS DIAZ Tresorer/a
JUAN JOSÉ CABRERIZO RUIZ Vocal
MARIA TERESA SÁNCHEZ-MORA GARCÍA Vocal
SERGI TORONDEL RIVERA Vocal
La nostra missió (entesa aquesta com a motiu o raó de ser) és donar resposta a les necessitats i expectatives dels col·legiats i col·legiades, que pertanyen al col·lectiu de psicòlegs/òlogues coaches, vetllant per la consolidació del seu rol professional i posicionament diferenciat en el mercat.

La nostra meta final a llarg termini, és doble:

 • Buscar el lideratge de la psicologia en la intervenció de coaching, contribuint a l'organització i desenvolupament de la disciplina, respecte a continguts, així com al foment de l’excel·lència i les bones pràctiques.
 • Potenciar el prestigi professional del psicòleg/a especialista en coaching, evidenciant i reforçant el valor afegit diferencial, que pot aportar a la praxi en els diversos àmbits d'intervenció.
 

Guía para la Buena Práctica en Coaching, en el marco de la Coaching Psychology

La Guia per a la bona pràctica en Coaching, en el marc de la Coaching Psychology, vol ser un breu compendi documental de referència per orientar l’acció dels psicòlegs/es coaches des d’una doble perspectiva:

Per una banda, anuncia i descriu totes aquelles operacions de context i de procés que són necessària per garantir un exercici professional que s’orienti a l’excel·lència de l’acció i a l’optimització de resultats, sense entrar en l’aplicació detallada de la metodologia en sí mateixa.

Per altra, conté les referències necessàries sobre els fonaments tècnics i fonts de coneixement que emmarquen la Coaching Psychology.

La International Society for Coaching Psychology (ISCP), www.isfcp.net, defineix la pràctica de la Coaching Psychology com un procés per augmentar el benestar i el desenvolupament de la vida personal i professional, que es manté en models de coaching fonamentats en teories de l’aprenentatge infantil i adult, o en teories i enfocs psicològics reconeguts.

Segons la ISCP, la Coaching Psychology és exercida per psicòlegs/es coaches qualificats, que tenen una llicenciatura o grau en Psicologia, adequades titulacions de postgrau i han tingut un continu i adequat desenvolupament professional sota supervisió pràctica.

La Guia per a la bona pràctica en coaching (GPBC) ha estat elaborada, desinteressadament, per professionals de la psicologia, amb àmplia experiència en intervencions de coaching, a partir d’orientacions i enfocs psicològics diversos:
 • Mercedes Moreno
 • Montserrat Ribot
 • Teresa Rodeja
 • Juan Carlos Jiménez

I ha comptat amb l’assessorament tècnic especialitzat en Coaching Psychology de: Maite Sánchez-Mora

Vol oferir una visió global dels elements que intervenen, tenen influència o determinen les bones pràctiques en Coaching Psychology, enfocant tant les característiques del psicòleg/a coach professional com les de la pràctica professional.

Engloba continguts de diferents tipologies i contempla tots aquells aspectes que els psicòlegs/es coaches han de tenir presents per exercir la seva professió amb excel·lència.

El document, protegit contra escriptura, té dues vies d’accés:
 • Mode visualització (només lectura), gratuït per als col·legiats/es del COPC (cal inciciar sessió web per poder consultar l'enllaç). 
 • Mode visualització + descàrrega, 15 € per als col·legiats/es del COPC i d’altres COP i, 40 € per a no col·legiats/es i altres professionals.

Pagament per transferència al Banc de Sabadell ES95 0081 0137 27 0001055414, indicant ref. GBPC. Cal enviar el justificant de l’ingrés i la sol·licitud a seccio@copc.cat, telèfon 932 478 650 ext. 127. En un termini màxim de 48 hores es facilitarà, per aquest mateix canal, l’enllaç a la GBPC.

 

Documentació i enllaços d’interès

Oriol Lugo, 17 de novembre de 2021
 
(11th International Congress of Coaching Psychology, 2021)
Carmen Santos, 8 d'octubre de 2021
 
César Fernández, 28 de setembre de 2021 
 
Maite Sánchez-Mora, 6 de juliol de 2021
 
Francesc Molinero, 27 de maig de 2020 
 
4 de març de 2020
 
4 de març de 2020
 
GT Psicologia Coaching i Regulació Emocional, novembre de 2019
 
Yolanda Artero, 6 de novembre de 2019
 
28 de maig de 2019
 
28 de maig de 2019
 
Consejo General de la Psicología de España, 27 d'abril de 2019
 
Marcela Pereyra, 6 de març de 2019 
 
Secció de Psicologia Coaching
 

Emilio Ronco, 18 de desembre de 2018

ACTA DE L'ASSEMBLEA ANUAL DE LA SECCIÓ (2018)
6 de febrer de 2018

PRESENTACIÓ DE L'ASSEMBLEA ANUAL DE LA SECCIÓ
6 de febrer de 2018

15 de maig de 2017
 
Línia de treball de Coaching d'Equips: José Manuel Alonso, Victòria Conesa, Andreu Gatuellas, Lola Gómez, Eva Juncosa i Marga Segarra, 16 de novembre de 2016
 
Vicens Olivé, 18 d'octubre de 2016
 
 
RECULL D'EINES DE LIFE COACHING
GT Life Coaching, juny de 2015
 
Volume 8, Summer 2015
 
 
 
APORTACIONS DEL MODEL ESTRATÈGIC A LA PSICOLOGIA COACHING
Montse Pichot, 29 d'abril de 2014. Document

PSICOLOGIA COACHING EN LA GESTIÓ D'EMOCIONS
Luz Marina Aguayo, 19 de febrer de 2014

APORTACIONS DELS MODELS PSICODINÀMICS A LA PSICOLOGIA COACHING
Pilar Segura, 10 de desembre de 2013

ACTE D'OBERTURA DEL CICLE DE TROBADES 2013-2014
21 d'abril de 2013
 

Link e-newsletter ISCP

 

 

Premis Psicologia Coaching 

Premis Psicologia Coaching COPC 2015-2016
II CONVOCATÒRIA DE PREMIS ALS MILLORS ARTICLES D'INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA COACHING

Un dels objectius de la Secció de Psicologia Coaching és la promoció de la investigació, l'estudi i la divulgació de coneixements en l'àmbit de la Psicologia Coaching.

En aquest marc, la secció promou la segona convocatòria dels premis als millors articles d'investigació per a estudis inèdits en l'àrea de la Psicologia Coaching.

Bases:
 1. La Secció de Psicologia Coaching del COPC obre la 2a convocatòria per a uns premis destinats a reconèixer els millors articles d'investigació que aprofundeixin en l'estudi de la Psicologia Coaching en qualsevol dels següents àmbits:
  • Desenvolupament personal
  • Educatiu
  • Esportiu
  • Executiu i organitzacional
  • Sanitari
  • Social
 2. L'objecte del concurs és impulsar i promoure la investigació i la divulgació en matèria de la Psicologia Coaching
 3. Hi podran participar tots els col·legiats/des del COPC
 4. Actuaran com a jurat un comitè científic-professional format per especialistes i professionals de la Psicologia Coaching i la recerca científica, així com representants de la junta de la secció i de la Junta de Govern del COPC.
 5. S'atorgarà tres premis amb les següents dotacions econòmiques:
  • Primer premi de 1.500 € i un diploma acreditatiu
  • Un segon premi de 1.000 € i un diploma acreditatiu
  • Un tercer premi de 500 € i un diploma acreditatiu
 6. Per a l'adjudicació dels premis, es tindran en compte el següents criteris:
  1. El tema ha de ser original i inèdit en qualsevol dels àmbits abans esmentats
  2. La investigació ha d'aprofundir en l'àmbit de la Psicologia Coaching tenint en compte els següents aspectes:
   • Que aporti valor afegit
   • Que sigui innovador
   • Que pugui ser extrapolada
   • Que reculli experiències pràctiques
  3. L'article d'investigació pot ser el resultat d'una:
   • Recerca a partir d'un treball de camp, o
   • Recerca avaluativa, o
   • Recerca a partir d'altres investigacions
  4. L'article ha de reunir els requisits de la qualitat tècnica i ha de complir les normes bàsiques d'un article d'investigació:
   • Títol
   • Resum (unes 200 paraules)
   • Paraules claus
   • Introducció
   • Justificació del tema
   • Hipòtesis de treball
   • Metodologia
   • Resultats
   • Conclusions
   • Discussió
   • Bibliografia
  5. L'article complert ha de contenir un màxim de 8000 paraules.
  6. Pel lliurament dels articles s'ha de fer arribar un sobre amb el nom de l'article a la secretària de les seccions (Isabel Clemente) seccio@copc.cat que contingui:
   • L'article imprès en paper sense la identificació de l'autor o autors.
   • Un sobre tancat que durà el títol de l'article i que contindrà les dades personals de l'autor o autors del mateix (nom, cognoms, adreça, telèfon, e-mail, professió).
   • Un CD o pendrive que contindrà l'article en format PDF. En l'etiqueta del CD o del pendrive es farà constar el títol de l'article, sense el nom de l'autor o autors.
  7. Els treballs s'hauran de presentar en una de les dues llengües oficials: català o castellà.
  8. La confidencialitat serà total en el tractament de les dades per al bon desenvolupament d'aquests premis
 7. Els articles de les investigacions finalitzades s'hauran de remetre al COPC abans del 30 de juny de 2016.
 8. La decisió del jurat és inapel·lable, i no admet cap reclamació contra la seva decisió.
 9. Es podran editar els articles premiats en les diferents publicacions que tingui accés el COPC, tant nacional com internacional, d'acord amb la normativa vigent.
 10. Amb l'autorització dels autors, el Col·legi podrà publicar gratuïtament els treballs no premiats.
 11. Es lliuraran els premis als guardonats en el darrer trimestre de 2016.
 12. El Jurat pot declarar el premi desert si es presenten articles d'investigació que no coincideixen amb aquestes bases. La participació en el premi comporta l'acceptació de les bases publicades. 
 

Comissió Psicologia Coaching / Coaching Psychology (2012)

 

Com a col·legiat/ada podeu inscriure-us a les divisions professionals del Consejo General de la Psicología de España (www.cop.es), per fer-ho cal estar donat d’alta, prèviament, a la secció corresponent del COPC.

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC