Estatuts i codi ètic del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Estatuts

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les seves funcions. El COPC es regeix pels seus Estatuts, per la Llei 7/2006, de 31 de maig, del l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i per qualsevol altra legislació comunitària, estatal o autonòmica que l'afecti.

Els Estatuts del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya estan publicats al DOGC núm. 6729, de 16.10.2014, que anuncia la RESOLUCIÓ JUS/2261/2014, de 8 d’octubre, per la qual s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

 

Codi ètic

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya va aprovar en Junta de Govern, el març de 2019, el Codi ètic del COPC. L’aprovació del Codi és la primera de les mesures per implementar un model de prevenció de delictes i incompliments normatius i evitar possibles responsabilitats corporatives. Aquest sistema, regulat per llei i denominat compliment normatiu (compliance), es defineix com l’adequació dels procediments i de les actuacions d'un organisme a la normativa en vigor.

El Codi ètic defineix els principis de comportament de la institució i vincula totes les persones de l’organigrama del COPC (Junta de Govern, comitès, comissions, seccions, etc.) i de la plantilla de treballadors i treballadores. Pel que fa al conjunt de persones físiques i jurídiques que s´hi relacionen habitualment, tals com proveïdors de béns i serveis, professionals externs o similars, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya en farà una difusió extensiva per tal de garantir no només el seu coneixement, sinó el compromís de complir-lo com a propi.

El Codi ètic del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya es pot consultar en català en aquest enllaç.

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC