FAQS sobre societats professionals

No hi ha quota d’alta, però hi ha una quota anual per tal que la societat estigui inscrita al registre de societats.


Anualment cal pagar una quota de 200 €.

La llei 2/2007, de societats professionals, estableix l’obligatorietat d’escriptura pública i la seva inscripció per a la constitució de societats professionals. Així mateix, la llei indica que les societats que tinguin caràcter professional i ja estiguessin constituïdes amb anterioritat a la promulgació d’aquesta llei, s’hi hauran d’adaptar i ser inscrites en el Registre Mercantil. Per la seva banda, el Reglament del Registre Mercantil estableix en el seu article 5 que la inscripció requereix document públic, excepte en aquells casos en què la llei contempli expressament la possibilitat de fer-ho a través de document privat, cosa que no preveu la llei de societats professionals. Per tant, en el seu cas, cal tenir una escriptura pública inscrita al Registre Mercantil per inscriure la societat al Registre del Col·legi. Consulta el Reglament de Societats Professionals.

Segons l’art. 8.6 de la Llei de Societats Professionals, efectivament, en el cas de societats multidisciplinàries, la inscripció s’ha de practicar a cada col·legi:

En el supuesto regulado en el artículo 3, la sociedad profesional se inscribirá en los registros de sociedades profesionales de los colegios de cada una de las profesiones que constituyan su objeto, quedando sometida a las competencias de aquél que corresponda según la actividad que desempeñe en cada caso.

També ho preveu expressament l’article 3.2.b) del Reglament de Societats Professionals del COPC:

2.- Hauran d'inscriure's, per tant, en el Registre els següents tipus de societats professionals:

  1. b) Les societats multidisciplinàries amb seu social a Catalunya que tinguin, entre altres activitats professionals, l'exercici de la psicologia i de les quals formi part com a soci almenys un psicòleg o psicòloga col·legiat al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Aquesta inscripció comporta el pagament dels drets d’inscripció i manteniment corresponents, segons l’article 18 del Reglament:

Article 18.- Drets d'inscripció i manteniment del registre

  1. El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya exigirà, previ acord de la seva Junta General, la quota o quotes d'inscripció i manteniment, així com els drets econòmics per emissió de certificacions relatives al Registre de Societats Professionals, l'abonament de les quals han d'efectuar les societats professionals que s'inscriguin o sol·licitin els documents pertinents. Aquests drets no tindran la consideració de quotes de col·legiació de les societats professionals. Els conceptes podran ser els següents:
a) Quota d'inscripció
b) Quota anual de manteniment
c) Quota per acte o modificació que requereixi la seva inscripció
d) Quota per emissió de certificacions
 

Sol·licitud d’inscripció al registre de societats professionals del COPC.
Full registral que facilita el COPC.
Butlletí bancari de la quota d’inscripció (autorització de domiciliació bancària).
Escriptura de constitució.
Escriptures d’altres canvis que hagin de constar al Registre (administradors, nous socis, canvi de domicili, etc.).
Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de la societat, no dels socis.
Fotocòpia DNI dels socis.
Fotocòpia del CIF de la societat.

La presentació ha de ser presencial, per poder comparar les còpies amb els originals.

No, s’ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil a nom de la societat i que contempli la responsabilitat civil professional.
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC