Presentació de les seccions

Les seccions professionals del COPC són els àmbits d'agrupació i d’adscripció propis i habituals dels col·legiats/des que exerceixen -o estan interessats a exercir- en la mateixa especialitat o en el mateix camp de la psicologia. Cada secció disposa d'un pressupost propi per tal de fer efectives les finalitats que n'han motivat la constitució. Consulta el reglament marc de les seccions professionals del COPC. 


Finalitats

  1. Planificar, dirigir i avaluar l'activitat col·legial en el seu àmbit professional dins del marc de les polítiques col·legials genèriques per al conjunt de la professió, definides pels òrgans de govern del COPC
  2. Estudiar qualsevol qüestió que afecti l'àmbit professional
  3. Coordinar les activitats col·legials que fan els seus membres en cada una de les especialitats de la psicologia
  4. Fomentar el desenvolupament de l'especialització de les seccions mitjançant actes de formació i la divulgació, així com promoure els acords i les relacions externes i interinstitucionals de manera coherent amb la direcció estratègica general i política de relacions externes del Col·legi impulsada per la Junta de Govern
  5. Participar en els òrgans del Col·legi encarregats específicament de dirigir la formació en tasques de reciclatge i de formació en els àmbits pràctic i teòric
  6. Aconseguir i generar recursos per al desenvolupament de la professió en el seu àmbit
  7. Qualsevol altra finalitat relacionada amb l'especialitat professional de les seccions

 

Junta de Secció

Les seccions tenen una Junta de Secció que vetllen per les finalitats de cada secció, i estan formades per un president/a, un vicepresident/a, un tresorer/a, un/a secretari/a i  un mínim de tres vocals fins a un màxim de vuit vocals.
 

Grups de Treball

Un grup de treball d’una secció es defineix com un espai de recerca, reflexió i aprofundiment de les temàtiques directament relacionades amb els diferents àmbits de la psicologia vinculats a la secció. Per tant, cada secció del COPC té diversos grups de treball, cadascun dels quals té -com a mínim- tres membres i un coordinador/a, que és l'enllaç amb la Junta de la Secció

La naturalesa, constitució i objectius dels grups de treball estan regits pel REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DELS GRUPS DE TREBALL DE LES SECCIONS, disponible com a document adjunt i en aquest enllaç.
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC