Per a més informació, escriu-nos a psicoxarxa@copc.cat i te n’informem! 


Què és la Psicoxarxa?

 
La Psicoxarxa Solidària ofereix a través dels professionals i projectes inscrits, diferents tipus d'atenció psicològica, des dels diversos àmbits d'intervenció de la psicologia. Actualment, la principal demanda del projecte resideix en l’atenció sanitària.

Podeu consultar, també, el primer vídeo de presentació que es va fer en el moment de crear la Psicoxarxa.

La Psicoxarxa Solidària és un projecte creat pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per donar assistència psicològica a les persones que ho requereixen i que disposen de pocs o cap recurs econòmic per assumir-ne la despesa.

No és un servei en si mateix, sinó un projecte que canalitza la demanda d’aquestes persones cap a una borsa de professionals col·legiats i col·legiades (que treballen des dels diferents àmbits d’intervenció, amb diferents orientacions professionals i amb metodologies de treball molt diverses) i entitats col·laboradores que solidàriament ofereixen atenció psicològica en el marc d’aquesta xarxa solidària del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

La Psicoxarxa compta en l'actualitat amb més de 100 professionals que treballen en els diferents àmbits d'intervenció de la psicologia, des de les diferents orientacions professionals i amb metodologies molt diverses.

El projecte dona cobertura a tot el territori de Catalunya, disposant de professionals a les diferents localitats de les quatre províncies catalanes. Alguns dels professionals inscrits a la Psicoxarxa poden donar el seu servei en idiomes com l’anglès, el francès o l’italià. 

 


1. Comitè de la Psicoxarxa 

Dolors Liria

Barcelona

Coordinadora de la Psicoxarxa
Vicedegana de Junta de Govern

Mónica Algueró

Barcelona

Vocal de la Junta de Govern
Presidenta de la Secció de Psicologia de la Intervenció social i
membre del Consell Social del COPC

Xavier Montero

Barcelona

Tresorer de la Secció de Psicologia de les Organitzacions i el Treball

Oscar Castán

Lleida

Secretari de la Junta Rectora de la Delegació Territorial de Lleida

Montserrat Domènech

Tarragona

Vocal de la Junta Rectora de la Delegació Territorial de Tarragona

Pilar Mateos

Girona

Secretària de Junta Rectora de la Delegació Territorial de Girona

 

2. Equip d’Admissions i Derivacions 

Nalleli Silva Michel

Barcelona

Coordinadora EAD. Psicòloga sanitària psicoanalista

Ana Molinaro

Barcelona

Psicòloga clínica psicoanalista

M. Àngels Missé

Lleida

Psicòloga clínica i educativa

Raquel Molinero

Tarragona

Psicòloga sanitària

Vanessa Galera

Girona

Psicòloga sanitària

 


Compleixes els requisits? Fes la sol·licitud en el següent formulari


Requisits

Qui pot sol·licitar l’accés a la Psicoxarxa Solidària?

Poden sol·licitar l’atenció psicològica que en el marc del projecte Psicoxarxa Solidària s’ofereix, els/les ciutadans/es de l’estat espanyol, els/les nacionals dels altres estats membre de la Unió Europea i els estrangers que estiguin a Catalunya.
 

 • Requisits econòmics:

Per a poder ser beneficiari/a de la Psicoxarxa Solidària del COPC, els ingressos anuals bruts de la unitat familiar no hauran de superar els següents llindars de l’IPREM (indicador públic de rendes d’efectes múltiples), en funció dels membres que formen la unitat familiar de la persona sol·licitant.

Es considera unitat familiar:

 1. La constituïda pels cònjuges no separats legalment (o per parelles de fet acreditades) i, si n’hi ha, pels fills menors de 25 anys, llevat dels que estiguin emancipats.
 2. La constituïda pel pare o la mare i els fills menors de 25 anys, llevat dels que estiguin emancipats.
    

UNITAT FAMILIAR

NOMBRE DE MEMBRES

UN

DOS

TRES

QUATRE

CINC O MÉS

IPREM

x2

x2,5

x3

x5

MENSUAL

Nòmina x14

968,38 €

1.210,54 €

1.452,57 €

2.420,97 €

 
Nòmina x12
 
1.129,78 €
 
1.412,30 €
 
1.694,67 €
 
2.824,47 €
ANUAL

13.557,34 €

16.947,56 €

20.336,00 €

33.893,60 €

 

 • Quina documentació haig d’adjuntar?

Per a la revisió del compliment dels requisits econòmics publicats, és necessari adjuntar la documentació econòmica acreditativa. El compliment d’aquests requisits es podrà acreditar, preferentment, mitjançant la declaració de l’IRPF, o bé, amb caràcter subsidiari, mitjançant qualsevol altre mitjà de prova que es consideri suficient a judici de la direcció del programa. Es consideren mitjans de prova suficient per a revisió, els següents:

 1. Les persones laboralment actives que no disposen de la declaració de l’IRPF, podran en el seu defecte adjuntar el Certificat de retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la renda de les Persones Físiques, o bé la nòmina de l’últim mes vençut.

 2. Les persones laboralment inactives, podran acreditar la seva situació adjuntant el document DARDO i el document del SEPE que constata si aquella persona és o no beneficiària d’una prestació/subsidi per atur, i en el seu defecte, la quantia percebuda.

 3. Els menors de 25 anys, excepte els qui estigui emancipats, caldrà que aportin la documentació dels progenitors per a la seva revisió.


En cas de dubte sobre la documentació justificativa a aportar, pots contactar a: psicoxarxa@copc.cat.

 

 


1. Ets una entitat o tens un projecte solidari?

Els projectes dirigits a donar atenció psicològica a persones amb pocs recursos econòmics, ja siguin els que porten a terme les associacions que ja es dedicaven a oferir aquest tipus de serveis a la societat, com altres que s'han afegit per donar resposta a la situació socioeconòmica actual, poden col·laborar amb la Psicoxarxa.

Actualment la Psicoxarxa compta amb la presència de més de 19 entitats i projectes socials col·laboradors que en formen part.

Les demandes específiques de les entitats col·laboradores són un clar indicador de la necessitat d’augmentar la presència de professionals de la psicologia en els serveis públics i en totes aquelles entitats socials que treballen amb persones amb situacions de vulnerabilitat, susceptibles de necessitar algun tipus d’assistència psicològica.

Per col·laborar a través d’un projecte social o entitat, pots escriure al correu psicoxarxa@copc.cat

 

2. Ets un professional particular? 

Qualsevol psicòleg o psicòloga col·legiat, amb experiència demostrable en el seu àmbit d'intervenció pot inscriure's a la borsa de professionals de la Psicoxarxa.

Quins requisits haig de complir com a professional?

 • Estar col·legiat/ada al COPC
 • Disposar de l’assegurança de responsabilitat civil
 • Tenir més de cinc anys d’experiència (demostrables) en l’àmbit d’intervenció des del qual es vol col·laborar

NOTA: Aquelles persones que vulguin col·laborar des de l’àmbit d’intervenció de la psicologia clínica i de la salut, també hauran d’acreditar disposar de la titulació necessària estipulada a la regulació sanitària. Per acreditar la titulació, haurà d’adjuntar-se a la fitxa col·legial a través de la zona privada. Descobreix clicant aquí com fer-ho.

Per col·laborar com a professional de la psicologia, pots escriure al correu psicoxarxa@copc.cat. 

 

 


Activitats i esdeveniments

 • Jornada anual
 • Trobades professionals
 • Notes de premsa
 
  

Amb la col·laboració de:

 
 
 
 
 
                                                               

 

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC